• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o zezwolenie na pracę - WZÓR.pdf
 • Oświadczenie pracodawcy dotyczace karalności – dołączane do każdego wniosku
 • Ważny dowód osobisty lub paszport, w wyjątkowych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość – gdy pracodawcą jest osoba fizyczna
 • Miejsce zamieszkania - uwaga! W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie należy mylić miejsca zamieszkania z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że czasem są to tożsame adresy. Ustalenie miejsca zamieszkania wpływa na ocenę właściwości organu, który rozpatrzy wniosek o zezwolenie na pracę. W związku z tym, że w niektórych przypkach trudno jest ocenić miejsce zamieszkania pracoawcy, w celu przyspieszenia postępowania można do wniosku dołączyć oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania.
 • Wydruk z CEIDG - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx )
 • Umowa spółki – w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji. Można dostarczyć również aktualny wydruk z KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu )
 • Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja.
 • Dowód wpłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (link do informacji o opłacie)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, np. w przypadku zezwolenia dla kierowcy samochodu ciężarowego należy dołączyć do wniosku świadectwo kwalifikacji zawodowej cudzoziemca oraz jego prawo jazdy. W uzasadnionych przypadkach, pracodawca potwierdza w formie oświadczenia spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (link do dokumentu - Oświadczenie w sprawie zawodów regulowanych lub Oświadczenie pracodawcy w sprawie zawodu regulowanego - kierowca samochodu pow. 3,5 t / kierowca ciągnika siodłowego / kierowca autobusu)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania, np. zaświadczenie z ZUS o okresie ubezpieczenia cudzoziemca oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki bądź w innym przypadku dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego przez pracodawcę
 • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia dołączany do każdego wniosku niezależnie od liczby składanych wniosków przez jednego pracodawcę - w przypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście (link do dokumentu - Pełnomocnictwo - wzór)
 • Informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku. Należy złożyć oryginał dokumentu!
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez pracodawcę, określonych w informacji starosty, która jest dołączana do wniosku.

Informację starosty wydaje urząd pracy właściwy wg głównego miejsca wykonywania pracy, a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie takiego miejsca, to informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Gdy specyfika pracy tymczasowej nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.

Pełna nazwa informacji starosty brzmi: „Informacja starosty właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – wydaną nie wcześniej niż – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana.”

 

Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty, w przypadku:

1. Obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zasada ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do przypadków, gdy z cudzoziemcem zawarto umowę o pracę.

W tym przypadku do wniosku jest dołączana:

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy zarejestrowane w PUP
 • Umowa o pracę
 • Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS, zaświadczenie z ZUS o okresie, w którym cudzoziemiec podlegał ubezpieczeniu oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki na ubezpieczenie).

2. Cudzoziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub Konfederacji Szwajcarskiej) albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Polsce - należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

 

3. Cudzoziemca, który przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium RP a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

4. Cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

6. Cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

8. Cudzoziemca wykonującego pracę w zawodzie określonym w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego:

Lp.

 

Nazwa zawodu

1.

barman

2.

betoniarz

3.

blacharz

4.

brukarz

5.

cieśla

6.

cukiernik

7.

dekarz

8.

diagnosta samochodowy

9.

elektromechanik

10.

elektromonter

11.

elektryk

12.

fizjoterapeuta

13.

fryzjer

14.

inżynier budownictwa

15.

kasjer

16.

kelner

17.

kierowca autobusu

18.

kierowca ciągnika siodłowego

19.

kierowca samochodu ciężarowego

20.

kosmetyczka

21.

krawiec

22.

kucharz

23.

lakiernik samochodowy

24.

lekarz

25.

magazynier

26.

masarz

27.

masażysta

28.

mechanik pojazdów samochodowych

29.

mechanik sprzętu do robót ziemnych

30.

monter instalacji budowlanych

31.

murarz

32.

nauczyciel języków obcych

33.

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

34.

nauczyciel przedmiotów zawodowych

35.

nauczyciel przedszkoli

36.

operator obrabiarek skrawających

37.

operator sprzętu do robót ziemnych

38.

piekarz

39.

pielęgniarka

40.

położna

41.

pracownik ds. rachunkowości i księgowości

42.

pracownik ds. finansowo - księgowych ze znajomością języków obcych

43.

pracownik robót wykończeniowych w budownictwie

44.

pracownik socjalny

45.

przetwórca ryb

46.

psycholog

47.

psychoterapeuta

48.

robotnik budowlany

49.

robotnik obróbki drewna

50.

samodzielny księgowy

51.

spawacz

52.

sprzedawca

53.

stolarz

54.

szef kuchni

55.

ślusarz

56.

tapicer

57.

tynkarz

58.

zbrojarz

9. Cudzoziemca wykonującego pracę w zawodzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Symbol cyfrowy w klasyfikacji zawodów i specjalności

Nazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej

1

2

2141

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

214912

Inżynier technologii betonów

214916

Inżynier technologii szkła

2151

Inżynierowie elektrycy

2212

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

2221

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2222

Pielęgniarki z tytułem specjalisty

2511

Analitycy systemów komputerowych

2512

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514

Programiści aplikacji

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

2521

Projektanci i administratorzy baz danych

2522

Administratorzy systemów komputerowych

2523

Specjaliści do spraw sieci komputerowych

2529

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

3112

Technicy budownictwa

3113

Technicy elektrycy

3114

Technicy elektronicy i pokrewni

341201

Asystent osoby niepełnosprawnejs

341202

Opiekun osoby starszejs

341203

Opiekun w domu pomocy społecznejs

7112

Murarze i pokrewni

7114

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7115

Cieśle i stolarze budowlani

7116

Robotnicy budowy dróg

7121

Dekarze

7122

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

7123

Tynkarze i pokrewni

7124

Monterzy izolacji

7131

Malarze budowlani i pokrewni

7212

Spawacze i pokrewni

7222

Ślusarze i pokrewni

7411

Elektrycy budowlani i pokrewni

833101

Kierowca autobusu

8332

Kierowcy samochodów ciężarowych

8342

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8343

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni


Składając dokumenty należy pamiętać o:

 • do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów;
 • zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-01 08:55
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry