• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o zezwolenie na pracę - WZÓR.pdf
 • Oświadczenie pracodawcy dotyczace karalności - dołączane do każdego wniosku
 • Ważny dowód osobisty lub paszport, w wyjątkowych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość - gdy pracodawcą jest osoba fizyczna
 • Miejsce zamieszkania - uwaga! W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie należy mylić miejsca zamieszkania z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że czasem są to tożsame adresy. Ustalenie miejsca zamieszkania wpływa na ocenę właściwości organu, który rozpatrzy wniosek o zezwolenie na pracę. W związku z tym, że w niektórych przypkach trudno jest ocenić miejsce zamieszkania pracoawcy, w celu przyspieszenia postępowania można do wniosku dołączyć oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania.
 • Wydruk z CEIDG - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx )
 • Umowa spółki - w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji. Można dostarczyć również aktualny wydruk z KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu )
 • Kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja.
 • Dowód wpłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (link do informacji o opłacie)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, np. w przypadku zezwolenia dla kierowcy samochodu ciężarowego należy dołączyć do wniosku świadectwo kwalifikacji zawodowej cudzoziemca oraz jego prawo jazdy. W uzasadnionych przypadkach, pracodawca potwierdza w formie oświadczenia spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (link do dokumentu - Oświadczenie w sprawie zawodów regulowanych lub Oświadczenie pracodawcy w sprawie zawodu regulowanego - kierowca samochodu pow. 3,5 t / kierowca ciągnika siodłowego / kierowca autobusu)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania, np. zaświadczenie z ZUS o okresie ubezpieczenia cudzoziemca oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki bądź w innym przypadku dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego przez pracodawcę
 • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia dołączany do każdego wniosku niezależnie od liczby składanych wniosków przez jednego pracodawcę - w przypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście (link do dokumentu - Pełnomocnictwo - wzór)
 • Informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku. Należy złożyć oryginał dokumentu!
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez pracodawcę, określonych w informacji starosty, która jest dołączana do wniosku.

Informację starosty wydaje urząd pracy właściwy wg głównego miejsca wykonywania pracy, a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie takiego miejsca, to informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Gdy specyfika pracy tymczasowej nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.

Pełna nazwa informacji starosty brzmi: „Informacja starosty właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - wydaną nie wcześniej niż - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana.”

 

Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty, w przypadku:

1. Obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zasada ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do przypadków, gdy z cudzoziemcem zawarto umowę o pracę.

W tym przypadku do wniosku jest dołączana:

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy zarejestrowane w PUP
 • Umowa o pracę
 • Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS, zaświadczenie z ZUS o okresie, w którym cudzoziemiec podlegał ubezpieczeniu oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki na ubezpieczenie).

2. Cudzoziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub Konfederacji Szwajcarskiej) albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Polsce - należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

 

3. Cudzoziemca, który przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium RP a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

4. Cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

6. Cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

8. Cudzoziemca wykonującego pracę w zawodzie określonym w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego:

Nazwa i kod zawodu
1. Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2. Blacharz samochodowy 721306
3. Brukarz 711205
4. Cukiernik 751201
5. Dekorator wyrobów cukierniczych 751202
6. Dostawca potraw 962103
7. Elektromechanicy i elektromonterzy 7412
8. Elektrycy budowlani i pokrewni 7411
9. Fizjoterapeuta 229201
10. Fryzjerzy 5141
11. Główny księgowy 121101
12. Goniec 962105
13. Higienistka szkolna 325902
14. Hydraulicy i monterzy rurociągów 7126
15. Inżynierowie budownictwa 2142
16. Kierowca autocysterny 833201
17. Kierowca ciągnika siodłowego 833202
18. Kierowca mechanik 832201
19. Kierowca samochodu ciężarowego 833203
20. Kierowca samochodu dostawczego 832202
21. Kierownik budowy 132301
22. Konstruktor odzieży 753201
23. Kontroler rozliczeń pieniężnych 421106
24. Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 7531
25. Krojczy 753202
26. Księgowy 331301
27. Kucharz 512001
28. Kurier motocyklowy 832101
29. Lakiernik samochodowy 713203
30. Lekarz 221101
31. Lekarze specjaliści(ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) 2212
32. Lektor języka obcego 235301
33. Audiofonolodzy i logopedzi 2294
34. Magazynier 432103
35. Malarze budowlani i pokrewni 7131
36. Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7511
37. Mechanicy pojazdów samochodowych 7231
38. Monter kamiennych elementów budowlanych 711201
39. Monter mebli 821902
40. Monter wyrobów z drewna 821905
41. Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 7127
42. Monterzy izolacji 7124
43. Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 7111
44. Monterzy linii elektrycznych 7413
45. Murarz 711202
46. Murarz-tynkarz 711204
47. Nauczyciel instruktor 235106
48. Nauczyciel przedszkola 234201
49. Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2330
50. Nauczyciele kształcenia zawodowego 2320
51. Nauczyciele szkół podstawowych 2341
52. Nauczyciele szkół specjalnych 2352
53. Operator maszyn tapicerskich 815902
54. Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8342
55. Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 8172
56. Opiekun osoby starszej 341202
57. Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
58. Opiekunka środowiskowa 341204
59. Osoba do towarzystwa 516201
60. Piekarz 751204
61. Pielęgniarka 222101
62. Pielęgniarka oddziałowa 134205
63. Pielęgniarki z tytułem specjalisty 2222
64. Położna 223101
65. Położna oddziałowa 134206
66. Położne z tytułem specjalisty 2232
67. Pomocniczy personel medyczny 5321
68. Pomocniczy robotnik budowlany 931301
69. Pomocnik piekarza 932910
70. Posadzkarze, parkieciarze, glazurnicy 7122
71. Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych 833290
72. Pozostali murarze i pokrewni 711290
73. Pozostali specjaliści ds. księgowości i rachunkowości 241190
74. Pozostali tapicerzy i pokrewni 753490
75. Pracownicy domowej opieki osobistej 5322
76. Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 4311
77. Pracownik obsługi płacowej 431301
78. Psycholodzy i pokrewni 2634
79. Psychoonkolog 229909
80. Psychoterapeuta 229905
81. Psychotraumatolog 229910
82. Ratownik medyczny 325601
83. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani 7129
84. Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 7133
85. Robotnicy leśni i pokrewni 6210
86. Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 7521
87. Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani 7119
88. Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 9215
89. Sanitariusz szpitalny 532904
90. Skarbnik bankowy 421107
91. Spawacze i pokrewni 7212
92. Specjalista ds. rachunkowości 241103
93. Specjalista ds. ratownictwa medycznego 224001
94. Specjalista psychoterapii uzależnień 229906
95. Specjalista terapii uzależnień 229907
96. Stolarze meblowi i pokrewni 7522
97. Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 7224
98. Szwaczka maszynowa 815301
99. Szwaczki, hafciarki i pokrewni 7533
100. Ślusarze i pokrewni 7222
101. Tapicer 753402
102. Tapicer meblowy 753403
103. Technik technologii drewna 311922
104. Technik technologii odzieży 311924
105. Tynkarze i pokrewni 7123
106. Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 7523
107. Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 7223
108. Wychowawca małego dziecka 234202
109. Zaopatrzeniowcy 3323
110. Zdun 711203

 

9. Cudzoziemca wykonującego pracę w zawodzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Symbol cyfrowy w klasyfikacji zawodów i specjalności

Nazwa zawodu i specjalności albo grupy elementarnej

1

2

2141

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

214912

Inżynier technologii betonów

214916

Inżynier technologii szkła

2151

Inżynierowie elektrycy

2212

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

2221

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

2222

Pielęgniarki z tytułem specjalisty

2511

Analitycy systemów komputerowych

2512

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514

Programiści aplikacji

2519

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

2521

Projektanci i administratorzy baz danych

2522

Administratorzy systemów komputerowych

2523

Specjaliści do spraw sieci komputerowych

2529

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

3112

Technicy budownictwa

3113

Technicy elektrycy

3114

Technicy elektronicy i pokrewni

341201

Asystent osoby niepełnosprawnejs

341202

Opiekun osoby starszejs

341203

Opiekun w domu pomocy społecznejs

7112

Murarze i pokrewni

7114

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7115

Cieśle i stolarze budowlani

7116

Robotnicy budowy dróg

7121

Dekarze

7122

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

7123

Tynkarze i pokrewni

7124

Monterzy izolacji

7131

Malarze budowlani i pokrewni

7212

Spawacze i pokrewni

7222

Ślusarze i pokrewni

7411

Elektrycy budowlani i pokrewni

833101

Kierowca autobusu

8332

Kierowcy samochodów ciężarowych

8342

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8343

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

 

Składając dokumenty należy pamiętać o:

 • do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów;
 • zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-01 08:55
Aktualizacja publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-05-05 07:13
Wytworzenie publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-05-05 07:13
Zatwierdzenie
Dobrowolska Agnieszka 2021-05-05 07:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry