• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zezwolenie Typ A - dokumenty, które trzeba złożyć

 • Wniosek o zezwolenie na pracę (plik do pobrania poniżej)
 • Oświadczenie dotyczące niekaralności pracodawcy - podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku (plik do pobrania poniżej)
 • Miejsce zamieszkania - uwaga! W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie należy mylić miejsca zamieszkania z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że czasem są to tożsame adresy. Ustalenie miejsca zamieszkania wpływa na ocenę właściwości organu, który rozpatrzy wniosek o zezwolenie na pracę. W związku z tym, że w niektórych przypkach trudno jest ocenić miejsce zamieszkania pracodawcy, w celu przyspieszenia postępowania można do wniosku dołączyć oświadczenie w sprawie miejsca zamieszkania (plik do pobrania poniżej)
 • Wydruk z CEIDG - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx )
 • Umowa spółki - w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji. 
 • Wydruk z KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu )
 • Paszport cudzoziemca - kopia stron ważnego dokumentu podróży z danymi cudzoziemca, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja.
 • Dowód wpłaty wraz z danymi cudzoziemca za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (link do informacji o opłacie).
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, np. w przypadku zezwolenia dla kierowcy samochodu ciężarowego należy dołączyć do wniosku świadectwo kwalifikacji zawodowej cudzoziemca oraz jego prawo jazdy. W uzasadnionych przypadkach, pracodawca potwierdza w formie oświadczenia spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (pliki do pobrania poniżej).
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania, np. zaświadczenie z ZUS o okresie ubezpieczenia cudzoziemca oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki bądź w innym przypadku dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego przez pracodawcę
 • Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia dołączany do każdego wniosku niezależnie od liczby składanych wniosków przez jednego pracodawcę - w przypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście (plik do pobrania poniżej).
 • Informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku. UWAGA we wniosku należy wskazać numer informacji starosty, która ma zostać wykorzystana w danym postępowaniu. Jeden egzemplarz informacji starosty o określonym numerze identyfikacyjnym może zostać dołączony tylko do jednego wniosku o zezwolenie na pracę.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez pracodawcę, określonych w informacji starosty, która jest dołączana do wniosku.

Informację starosty wydaje urząd pracy właściwy wg głównego miejsca wykonywania pracy, a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie takiego miejsca, to informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Gdy specyfika pracy tymczasowej nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.

Pełna nazwa informacji starosty brzmi: „Informacja starosty właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - wydaną nie wcześniej niż - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana.”

Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty, w przypadku:

1. Obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zasada ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do przypadków, gdy z cudzoziemcem zawarto umowę o pracę.

W tym przypadku do wniosku jest dołączana:

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy zarejestrowane w PUP
 • Umowa o pracę
 • Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS, zaświadczenie z ZUS o okresie, w którym cudzoziemiec podlegał ubezpieczeniu oraz o wysokości podstaw, od których naliczane są składki na ubezpieczenie).

2. Cudzoziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub Konfederacji Szwajcarskiej) albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Polsce - należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

3. Cudzoziemca, który przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium RP a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

4. Cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

6. Cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

7. Lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

8. Cudzoziemca wykonującego pracę w zawodzie określonym w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego

9. Cudzoziemca wykonującego pracę w zawodzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Składając dokumenty należy pamiętać o:

 • do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów;
 • zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 • dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy - zezwolenia na pracę
docx 2022-07-29 Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4330
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę 30.17KB -
docx 2022-08-01 lista zawodów zwolnionych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 694
lista zawodów zwolnionych.docx 21.47KB -
docx 2022-08-01 lista zawodów zwolnionych w woj. lubuskim.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
lista zawodów zwolnionych w woj. lubuskim.docx 14.32KB -
docx 2024-03-22 oświadczenie w sprawie karalności pracodawcy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
oświadczenie w sprawie karalności pracodawcy.docx 42.46KB -
docx 2024-03-22 oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - osoba fizyczna oraz CEIDG.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - osoba fizyczna oraz CEIDG.docx 39.27KB -
doc 2024-03-22 oświadczenie w sprawie zawodów regulowanych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
oświadczenie w sprawie zawodów regulowanych.doc 29KB -
docx 2024-03-22 oświadczenie dot. spełnienia wymagań do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego pow. 3,5t - cudzoziemcy przebywający poza terytorium RP.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
oświadczenie dot. spełnienia wymagań do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego pow. 3,5t - cudzoziemcy przebywający poza terytorium RP.docx 39.75KB -
docx 2024-03-22 oświadczenie o zaw. regulowanych - kierowcy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
oświadczenie o zaw. regulowanych - kierowcy.docx 14.39KB -
doc 2024-03-22 Pełnomocnictwo - wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Pełnomocnictwo - wzór.doc 31KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-09-01 08:55
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2024-03-22 13:15
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2024-03-22 13:15
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2024-03-22 13:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry