• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ratownictwo/Państwowe Ratownictwo Medyczne/Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

  KARTA USŁUGI  

 

Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Co chcę załatwić? Uzyskać zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
Kogo dotyczy? Podmiotów zamierzających przeprowadzić kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Co przygotować?

1) wniosek o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

2) dokumenty rejestrowe właściwe dla wnioskodawcy (KRS lub inne) potwierdzające możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej;

3) program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodny z jego programem ramowym, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 411), określający m.in.:

 • czas trwania kursu;
 • przewidywaną liczbę osób biorących udział w kursie (liczba grup i liczba osób w poszczególnych grupach);
 • warunki realizacji kursu - wykaz wyposażenia sal ćwiczeniowych w wymagany przepisami sprzęt dydaktyczny;
 • program nauczania określający treści nauczania i umiejętności wynikowe oraz plan nauczania zawierający harmonogram zajęć - data, godzina, temat, ilość godzin z podziałem na zajęcia praktyczne i teoretyczne (godziny zegarowe), imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, podział na grupy;
 • imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania;

4) regulamin organizacyjny kursu, określający w szczególności organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne

5) potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i staż pracy przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych kadry dydaktycznej prowadzącej kurs i kierownika merytorycznego kursu (dyplomy i zaświadczenia o zatrudnieniu w zespołach ratownictwa medycznego, dokumenty poświadczające ukończenie specjalizacji, bądź zaświadczenia o specjalizowaniu się w określonych przepisami dziedzinach medycyny itp.);

6) dokumenty potwierdzające uprawnienia do budynku lub lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa kupna - sprzedaży);
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wniosek, który zawiera m.in.:
 • nazwę i adres podmiotu prowadzącego kurs,
 • termin i miejsce realizacji kursu
 • wykaz kadry dydaktycznej
 • inne żądanie

Wniosek o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnić czytelnie i własnoręcznie podpisać.

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udziela pracownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek najlepiej złóż jak najszybciej po skompletowaniu wszystkich wymaganych załączników, nie później jednak niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej - parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

Co zrobi urząd? Po przeprowadzeniu postępowania polegającego na ocenie złożonych dokumentów i ewentualnej kontroli podmiotu ubiegającego się o zatwierdzenie programu kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1,2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2053 ze zm.) Wojewoda zatwierdzi program kursu lub odmówi jego zatwierdzenia.
Jaki jest czas realizacji? Wydanie informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jak się odwołać? Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2053 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 411).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2012-09-21 13:40
Aktualizacja publikacji
Ratajczak Jerzy 2022-04-12 14:57
Wytworzenie publikacji
Wilińska Magdalena 2022-04-08 13:54
Zatwierdzenie
Wójtowicz Artur 2022-04-08 13:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry