• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ratownictwo/Państwowe Ratownictwo Medyczne/Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem (..)

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

  KARTA USŁUGI  

 

Wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
Co chcę załatwić? Dokonać wpisu podmiotu do jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
Kogo dotyczy?

Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 147), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. 

Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem. 

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Co przygotować? Wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Niezbędne dokumenty:

Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie:

 1. wniosku o wpis do rejestru,
 2. oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053) załącznik nr 2,
 3. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu regulującego przedmiot, cel działania organizacji (np. statut, regulamin).
 4. potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ważnych zaświadczeń o ukończeniu kursu ratownika medycznego, kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez członków jednostki i uzyskaniu przez nich tytułu ratownika,
 5. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł a rachunek organu podatkowego jakim jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 1, art. 12,  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827),
 6. prawo do zwolnienia z opłaty skarbowej mają podmioty wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz.1827).
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
numer rachunku 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnić czytelnie i własnoręcznie podpisać.

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udziela pracownik Oddziału Zarządzania Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej - parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

Co zrobi urząd?

Dokonanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem dokonuje Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej,  na jej wniosek, pod warunkiem, że jednostka ta: 

1) zapewnia gotowość operacyjną;
2) dysponuje ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1; 
3) dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości, o której mowa w pkt 1. 

Odmawia wpisu do rejestru, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli wniosek  nie spełnia ustawowo określonych wymogów.
Jaki jest czas realizacji? Wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Informacje dodatkowe

Jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych ujętych w rejestrze.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem prowadzi:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Zarządzania Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2053).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zabiszak Tomasz 2017-04-25 07:38
Aktualizacja publikacji
Ratajczak Jerzy 2022-04-12 15:00
Wytworzenie publikacji
Wilińska Magdalena 2022-04-08 13:54
Zatwierdzenie
Wójtowicz Artur 2022-04-08 13:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry