• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pobyt czasowy/Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 

  KARTA USŁUGI  

 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla pracownika
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.
Kogo dotyczy?

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku oraz załącznik do wniosku wypełniany przez pracodawcę.
2. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

4. Aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG pracodawcy (wydruk maksymalnie miesiąc przed złożeniem wniosku).


Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

1. Informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Jeżeli cudzoziemiec jest zwolniony z konieczności przedstawienia informacji starosty, nalezy przedstawić dokument to potwierdzający, np.:

 • Karta Polaka
 • dyplom ukończenia polskiej uczelni
 • świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej

Istnieje również szereg zawodów oraz sytuacji, w których cudzoziemiec może być zwolniony z konieczności przedstawienia informacji starosty. Ich lista znajduje się tutaj

2. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:


3. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:

 • zgłoszenie do ZUS
 • prywatna polisa ubezpieczeniowa od pokrycia kosztów leczenia w Polsce

4. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych.

5. Oświadczenie dotyczące działaności gospodarczej. Wzór do pobrania oświadczenie działalność-1 z tłumaczeniem.doc

6. Oświadczenie dotyczaće adresu na karcie pobytu. Wzór do pobrania Oświadczenie o adresie na karcie pobytu (1).doc

7. Jeżeli jesteś kierowcą samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony musisz dodatkowo dołączyć:

 • ważne świadectwo kwalifikacji zawodowych (nie świadectwo kierowcy)
 • prawo jazdy

8. Jeżeli jesteś zatrudniony w zawodzie regulowanym (innym niż wskazany powyżej) musisz przedstawić dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu.

9. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada - dokumenty potwierdzające, że przez podmiot powierzający pracę, spełnia odpowiednie warunki - patrz karta informacyjna dotycząca - zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej)

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu(Formularze obowiązują od 12 lutego 2018r.)

wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.doc

załącznik do wniosku - pracodawca.doc

załącznik do wniosku -wysokie kwalifikacje.doc

 

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa 440 zł

Opłatę wnosi się na konto:

 • Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
 • ul. Sikorskiego 3-4
 • 66-400 Gorzów Wlkp.
 • 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
Kiedy złożyć dokumenty?  

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą - po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski, po wcześniejszej rezerwacji wizyty na stronie internetowej Wojewody Lubuskiego (Rezerwacja wizyt - cudzoziemcy)

 

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców:

Poniedziałek

9:00 -  17:00

Wtorek

9:00 -  15:00

Środa 

9:00 -  15:00

Czwartek

9:00 -  15:00

Piątek 

9:00 -  15:00

 

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy lub o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

Jaki jest czas realizacji?

W związku obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także konsula lub innych organów , czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi dopiero po upływie 3 miesiący od dnia wszczęcia postępowania. Z uwagi na znaczny wzrost wpływajacych wniosków realny czas oczekiwania aktualnie wynosi 7 -8 miesięcy.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców LUW lub przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje dodatkowe

Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt czasowy ze względu na pracę musi posiadać wystarczające środki na utrzymanie siebie i ewentualnie osób pozostających na jego utrzymaniu. Aktualnie minimalny dochód na 1 osobę samotnie gospodarującą to powyżej 701zł netto , a na osobę w gospodarstwie domowym to powyżej 528zł netto na każdego członka rodziny.

Wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie przewidziane za pracę. W 2019r. jest to 2250zł brutto (umowa o pracę) i 14,70 zł brutto za godzinę w przypadku umowy zlecenia. Jeżeli nie pracujesz w pełnym wymiarze pracy to twoje wynagrodzenie musi być proporcjonalne do wymiaru czasu pracy, np. pół etatu to minimalne wynagrodzenie 1125zł brutto.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2206 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Godek Tomasz 2014-05-06 19:20
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2021-06-10 08:04
Wytworzenie publikacji
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:03
Zatwierdzenie
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry