• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Karta Polaka/Przyznanie Karty Polaka

Przyznanie Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Polaka możesz złożyć w każdym czasie, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, Białorusi lub Federacji Rosyjskiej oraz deklarujesz przynależność do Narodu Polskiego oraz spełniasz łącznie następujące warunki:

 • wykażesz swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważasz za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,
 • w obecności pracownika urzędu, złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego,
 • wykażesz, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
  albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej
  lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat, złożysz oświadczenie, że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944 - 1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

W przypadku małoletnich do ukończenia 16 roku życia, wniosek składają w jego imieniu rodzice, którzy posiadają Kartę Polaka lub jedno z rodziców posiada Kartę Polaka - za zgodą drugiego z rodziców wyrażoną 
w oświadczeniu złożonym przed Konsulem, notariuszem lub właściwym wojewodą, chyba, że drugiemu
z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska. W zgłoszeniu należy podać dane (imię, nazwisko i data urodzenia) rodzica posiadającego Kartę Polaka.

Gdzie złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu konsultacji należy przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: kartapolaka@lubuskie.uw.gov.pl
W tytule wskazując cel złożenia wniosku oraz imię i nazwisko.

W zgłoszeniu należy wskazać dokładnie:

 • imię i nazwisko osoby (zapis zgodny z zapisem w paszporcie), której wniosek dotyczy;
 • data urodzenia (dzień, miesiąc, rok);
 • posiadane obywatelstwo/-a;
 • polski numer telefonu;
 • miejsce zamieszkania w Polsce (dokładny adres);
 • miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia (dokładny adres).

Po wpłynięciu prawidłowo uzupełnionego zgłoszenia, pracownicy Oddziału Cudzoziemców skontaktują się z Tobą telefonicznie, celem umówienia terminu konsultacji. Zgłoszenia przesłane w innej formie niż wskazano powyżej nie będą brane pod uwagę. Powyższy e-mail służy tylko i wyłącznie do rejestracji. Wszystkie inne wiadomości pozostaną bez odpowiedzi.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • wniosek o przyznanie ważności Karty Polaka wypełniony w języku polskim - wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej),
 • 1 aktualna (podpisana) fotografia biometryczna, jak do polskiego paszportu i nie starsza niż 6 miesięcy,
 • kserokopia ważnego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa lubuskiego,
 • pisemna deklaracja przynależności do Narodu Polskiego (złożona w obecności pracownika Oddziału Cudzoziemców przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Polaka),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą
  z wykładowym językiem polskim),

Jeśli nie posiadasz dokumentów potwierdzających znajomości języka polskiego, ocenimy ją w trakcie rozmowy, podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka.

 • dokumenty potwierdzające Twoją polską narodowość lub narodowość co najmniej jednego z Twoich rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków (np. polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne, dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych, dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub niewolnictwa, dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zagraniczne dokumenty tożsamości zawierające informacje o narodowości polskiej, zaświadczenia z organizacji polskiej/polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie
  w działalność na rzecz języka, kultury polskiej i mniejszości narodowej przez okres co najmniej 3 ostatnich lat, prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia na podstawie ustawy o repatriacji, Karta Polaka rodzica/dziadka).

Pamiętaj także, że na spotkanie z pracownikiem Oddziału Cudzoziemców powinieneś wziąć wszystkie oryginały i dokumenty, które zostaną złożone wraz z wnioskiem i warunkują przyznanie Karty Polaka. 
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów
lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

W przypadku małoletnich do ukończenia 16 roku życia należy przedstawić:

 • świadectwo urodzenia małoletniego,
 • kserokopia ważnego dokumentu tożsamości małoletniego (oryginał do wglądu),
 • kserokopie ważnych dokumentów tożsamości rodziców (oryginały do wglądu);
 • Karta Polaka rodziców lub jednego rodzica wraz ze zgodą drugiego z rodziców wyrażoną  w oświadczeniu złożonym przed Konsulem, notariuszem
  lub właściwym wojewodą, chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

Należy pamiętać, że przy składaniu wniosku wymagana jest obecność obojga rodziców oraz małoletniego powyżej 13 roku życia.

Co musisz wiedzieć!

Karta Polaka przyznawana jest na okres 10 lat, w przypadku osób które ukończyły 65 rok życia przyznawana jest bezterminowo. Jest także dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Posiadacze Karty Polaka zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, mają prawo
do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na tych samych zasadach jak obywatele polscy, a także posiadają m.in. prawo do kształcenia się
w szkole doktorskiej, odbywania studiów oraz korzystania z innych form kształcenia oraz korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Karta Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Nie jest także dokumentem uprawniającym do przekraczania granic ani osiedlenia się
na terytorium RP.

Jeśli zamierzasz osiedlić sie na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinieneś po otrzymaniu Karty Polaka złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Cudzoziemcy/Zezwolenie na pobyt stały/Zezwolenie na pobyt stały - Karta Polaka.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-10-19 wniosek o przyznanie karty polaka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1758
wniosek o przyznanie karty polaka.pdf 133.82KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-10-19 13:09
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2024-01-11 13:22
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2024-01-11 13:22
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2024-01-11 13:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry