• język migowy
BIP
Grafika BIP

Straże Gminne (Miejskie)

Uprawnienia wojewody

Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dziennik Ustaw Numer 123, pozycja 779 z późniejszymi zmianami), której przepisy zostały znowelizowane w 2009 roku ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw Numer 97, pozycja 803).

Uregulowania wzmiankowanej ustawy są kompatybilne z ogólnym zakresem kompetencji wojewody w zakresie zapewnienia porządku publicznego wynikającym z artykułu 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dziennik Ustaw Numer 31, pozycja 206 z późniejszymi zmianami), która jako jedno z zadań wojewody wskazuje zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, a także zapobieganie klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Zakres nadzoru wojewody

Zakres nadzoru wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi) określa artykuł 9 ustęp 2 ustawy o strażach gminnych. I tak, do właściwości wojewody należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez strażników gminnych (miejskich) uprawnień, o których mowa w artykule 12 ustawy, a mianowicie:

 1. udzielaniem pouczeń, zwracaniem uwagi, ostrzeganiem lub stosowaniem innych środków oddziaływania wychowawczego,
 2. legitymowaniem osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęciami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
  3a) dokonywaniem kontroli osobistej, przeglądaniem zawartości podręcznych bagaży osoby:
  • w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
  • w związku z wykonywaniem czynności określonych w ustępie 1 punkt 3,
  • związku z wykonywaniem czynności określonych w artykule 11 punkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,
 4. nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. dokonywaniem czynności wyjaśniających, kierowaniem wniosków o ukaranie do sądu, oskarżaniem przed sądami i wnoszeniem środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 6. usuwaniem pojazdów i ich unieruchamianiem przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 7. wydawaniem poleceń,
 8. żądaniami niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9. zwracaniem się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Nadzorowi wojewody podlega również użycie przez strażników gminnych (miejskich) broni palnej bojowej oraz enumeratywnie wskazanych w ustawie środków przymusu bezpośredniego, do których należą:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 • kajdanki,
 • pałki obronne wielofunkcyjne,
 • psy i konie służbowe,
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatory), na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dziennik Ustaw z 2004 r. Numer 52, pozycja 525, z późniejszymi zmianami ),
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz ręczne miotacze gazu.

Wojewoda nadzoruje ponadto straż gminną (miejską) pod względem prowadzonych ewidencji w zakresie:

 • etatów,
 • wyposażenia, w tym wymienionych powyżej środków przymusu bezpośredniego, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego (tzw. "fotoradarów") oraz środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (urządzeń monitoringu miejskiego), a także użytkowanych przez straż gminną (miejską) pojazdów służbowych,
 • wyników działań straży.

Nadzór wojewody nad działalnością straży gminnych (miejskich) sprawowany jest przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji, który działa w imieniu wojewody.

Formy sprawowanego nadzoru

Formy sprawowanego nadzoru precyzuje artykuł 9 ustęp 3 ustawy o strażach gminnych wymieniając:

 • przeprowadzanie okresowych lub doraźnych kontroli, obejmujących całokształt lub część spraw poddanych nadzorowi,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich realizacji,
 • podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.

Tryb sprawowanego nadzoru, a w szczególności działalności kontrolnej, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dziennik Ustaw Numer 220, pozycja 1733 z późniejszymi zmianami) wydane na podstawie delegacji zawartej w artykule 9 ustęp 6 ustawy.

Należy zauważyć, iż zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 ustawy o strażach gminnych, w pozostałych sprawach związanych z działalnością straży gminnych (miejskich) nadzór nad działalnością strażników należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, właściwego miejscowo dla działania straży.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Maćkała Robert 2015-04-15 08:27
Aktualizacja publikacji
Kuświk Marcin 2021-02-10 14:06
Wytworzenie publikacji
Marcin Kuświk 2021-02-10 14:05
Zatwierdzenie
Waldemar Gredka 2021-02-10 14:05
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry