• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Bezpieczeństwo i sprawy obronne/Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie (..)

Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Co chcę załatwić?

Uzyskać pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcy, których działalności polega na nabywaniu, przechowywaniu oraz używaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 1. Pozwolenia udziela się:
  1. przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną, który
   • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
   • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
   • nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 1878 oraz z 2019 r. pozycja 730 i 1690), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
   • nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie,
   • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
   • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
   • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w artykule 18 ustęp 1 punkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w artykule 12,
   • zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w artykule 19, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych;
  2. przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna.
 2. Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, o którym mowa w ustępie 1 punkt 2, jeżeli:
  • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
  • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
  • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w artykule 18 ustęp 1 punkt 4, poprzez dołączenie opinii, o której mowa w artykule 12,
  • zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w artykule 19, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych.
 3. Wymagania, o których mowa w ustępie 2, stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych.

Wniosek

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
  • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  • dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w artykule 11 ustęp 1 punkt 1, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w artykule 11 ustęp 1 punkt 2, albo jednostki naukowej, członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu oraz adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich będą one używane,
  • określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku,
  • określenie rodzaju i ilości wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ustępie 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę,
  • oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w ustępie 1 punkt 2, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, o której mowa w artykule 11 ustęp 1 punkt 1 litera d,
  • odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  • odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne w zakresie, o jakim mowa w artykule 11 ustęp 1 punkt 1 litera c,
  • opinię, o której mowa w artykule 11 ustęp 1 punkt 1 litera f oraz ustęp 2 punkt 2,
  • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 punkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ustępie 2 punkt 8, nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w artykule 10 ustęp 2.
 4. Oświadczenia, o których mowa w ustępie 2 punkt 4 i 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.
 6. Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż określone w ustępie 2 lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie pozwolenia, uwzględniając w nim obowiązek zawarcia informacji, o których mowa w ustępie 1.

 Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wzór wniosku

RODO - klauzula informacyjna - pozwolenie na materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Ile muszę zapłacić?

Musisz uiścić opłatę w wysokości 82zł

Kiedy złożyć dokumenty?

Zawsze, gdy działalność, jaką prowadzisz będzie wymagała takiego zezwolenia.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

 1. pocztą tradycyjną:
  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
   Jagiellończyka 8
   66-400 Gorzów Wielkopolski
  • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
   Podgórna 7
   65-057 Zielona Góra
 2. złożyć osobiście w:
  • Kancelarii ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.
  • w sekretariacie Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze

Co zrobi urząd?

Wydamy decyzję dotyczącą wnioskowanego pozwolenia.

Jaki jest czas realizacji?

W przypadku gdy sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego załatwimy ją niezwłocznie. Jednak gdy takie postępowanie jest koniecznie, czas może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Od naszej decyzji możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Ministra Gospodarki za naszym pośrednictwem.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 256 ze zmianami) masz prawo do uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2378)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ (Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 2163)

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Bezpieczeństwo i Sprawy Obronne
pdf 0000-00-00 RODO - klauzula informacyjna - pozwolenie na materiały wybuchowe do użytku cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 895
RODO - klauzula informacyjna - pozwolenie na materiały wybuchowe do użytku cywilnego 137.6KB zobacz
Kategoria: Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie oraz użytkowanie materiałów wybuchowych
pdf 2022-02-09 Wniosek o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie mat wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
Wniosek o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie mat wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 119.43KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2012-10-08 12:39
Aktualizacja publikacji
Kuświk Marcin 2023-09-20 12:29
Wytworzenie publikacji
Marcin Kuświk 2023-09-20 12:25
Zatwierdzenie
Waldemar Gredka 2023-09-20 12:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry