• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dyrektor Generalny/Kompetencje Dyrektora Generalnego

Kompetencje Dyrektora Generalnego

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i  administracji rządowej w województwie (wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.

Dyrektor Generalny zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, należytą organizację pracy oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, realizując politykę personalną wynikającą z ustawy o służbie cywilnej.

Do podstawowych zadań Dyrektora Generalnego należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Urzędu;
 2. analizowanie propozycji usprawniania funkcjonowania Urzędu i podejmowanie stosownych czynności;
 3. zapewnienie warunków działania Urzędu;
 4. nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej Urzędu oraz nadzorowanie realizacji budżetu;
 5. występowanie do Wojewody z wnioskiem o nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 6. ustalanie w drodze zarządzenia regulaminów wewnętrznych wydziałów i innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 7. ustalanie regulaminu pracy Urzędu;
 8. gospodarowanie mieniem Urzędu;
 9. wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
 10. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Urzędzie;
 11. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz realizowanie polityki personalnej w służbie cywilnej,
 12. przekazywanie informacji, danych i wyjaśnień związanych z wykonywaniem zadań z zakresu służby cywilnej;
 13. wykonywanie zadań kierownika Urzędu, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią;
 14. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
 15. wykonywanie innych zadań określonych przepisami z upoważnienia Wojewody;
 16. wydawanie zarządzeń w zakresie sprawnego funkcjonowania Urzędu;
 17. realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 18. podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i ochronę Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 19. zapewnienie prowadzenia Archiwum Zakładowego oraz nadzorowanie właściwego przebiegu czynności i zadań w stosunku do materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobach archiwalnych Urzędu.

Dyrektor Generalny Urzędu sprawuje nadzór nad:

 • Biurem Organizacji i Kadr,
 • Biurem Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych,
 • Samodzielnym stanowiskiem ds. funduszu wynagrodzeń i analiz,
 • Zespołem Audytu Wewnętrznego,
 • Wieloosobowym stanowiskiem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2013-01-29 10:12
Aktualizacja publikacji
Kwiatkowska Justyna 2024-01-17 13:10
Wytworzenie publikacji
Justyna Kwiatkowska 2024-01-17 13:10
Zatwierdzenie
Marta Surmacz-Buszkiewicz 2024-01-17 13:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry