• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Skargi/Wnioski i Skargi

Wnioski i Skargi

 

  KARTA USŁUGI  

 

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Transkrypcja PJM

Co chcę załatwić? Złożyć skargę lub wniosek
Kogo dotyczy? Każdy ma prawo do złożenia skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej
Co przygotować? Brak
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie ma sformalizowanego wzoru skargi/wniosku


W przypadku wniesienia skargi ustnie do protokołu, wymagana jest osobista obecność  skarżącego wraz z dokumentem tożsamości. Protokół podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Jak wypełnić dokumenty? Brak
Ile muszę zapłacić? Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej
Kiedy złożyć dokumenty?

Skargę lub wniosek możesz złożyć w każdym czasie

 

Codzienną obsługę interesantów zgłaszających się ze skargami i wnioskami zapewnia Wydział Nadzoru i Kontroli. Jeśli chcesz złożyć skargę ustnie do protokołu przyjdź do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego osobiście. Dyrektorzy wydziałów i ich zastępcy oraz wyznaczeni zakresem czynności pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.


Wojewoda, Wicewojewoda, wyznaczony dyrektor lub zastępca dyrektora wydziału przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 - 16.30. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni. Informacja o nich umieszczona jest przy wejściu do gmachu Urzędu, a także zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Harmonogram przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

Gdzie załatwię sprawę?

Skargę/wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej - na parterze budynku
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128

mailem na adres:

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura@lubuskie.uw.gov.pl 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd?

Jeżeli Wojewoda będzie organem właściwym do rozpatrzenia skargi/wniosku zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, odpowiedź zostanie przesłana na Twój adres. W przypadku jeżeli Wojewoda Lubuski nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg/wniosku, sprawa zostanie przekazana do organu właściwego, albo wskazany zostanie Tobie organ właściwy.

Jaki jest czas realizacji?

Załatwienie skargi powinno nastąpić  bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu do Urzędu, a w przypadku skargi szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

 

Jeśli Wojewoda Lubuski nie jest organem właściwy do rozpatrzenia skargi, to niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni:

 • przekaże skargę właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo
 • wskaże skarżącemu właściwy organ. 
Jak się odwołać? Postępowanie skargowe jest postępowaniem jednoinstancyjnym, nie przysługuje Tobie od niego odwołanie
Informacje dodatkowe

Skarga jest środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

 

Pamiętaj, że skargi/wnioski możesz wnosić pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. skarga opatrzona podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 t.j.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46)

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2015-09-08 12:36
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 14:29
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 14:29
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 14:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry