• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Proces wznowienia postępowania

 

Wznowienie postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej

Co chcę załatwić?

Wznowić postępowanie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej.

Kogo dotyczy?

Strony postępowania.

Co przygotować?

Własnoręcznie podpisane podanie o wznowienie postępowania.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak wzoru podania o wznowienie postępowania.

Jak wypełnić dokumenty?

W podaniu o wznowienie postępowania wskazać:

 • imię i nazwisko lub nazwę,
 • adres,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy,
 • powód wznowienia postępowania.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłaty skarbowej w związku z postępowaniem o stwierdzenie nieważność decyzji.

Kiedy złożyć dokumenty?

Miesiąc od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, a w przypadku gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu miesiąc od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzj.

Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Jaki jest czas realizacji?

Miesiąc.

Jak się odwołać?

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851759.

jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat nie można uchylić decyzji z przyczyn:

 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

zaś jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat nie można uchylić decyzji z przyczyn:

 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu,
 • strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
 • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
 • zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy
 • wydaniu decyzji (artykuł 100 § 2),
 • decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 r., pozycja 725). 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 r. pozycja 572). 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja 2111).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 13:59
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2024-06-18 13:48
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2024-06-18 13:48
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-06-18 13:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry