• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Proces wznowienia postępowania

Proces wznowienia postępowania

 

  KARTA USŁUGI  
Wznowienie postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Co chcę załatwić? Wznowić postępowanie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Kogo dotyczy? Strony postępowania
Co przygotować? Własnoręcznie podpisane podanie o wznowienie postępowania.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Brak wzoru podania o wznowienie postępowania.
Jak wypełnić dokumenty?

W podaniu o wznowienie postępowania wskazać:

 • imię i nazwisko lub nazwę,
 • adres,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy,
 • powód wznowienia postępowania.
Ile muszę zapłacić? Brak opłaty skarbowej w związku z postępowaniem o stwierdzenie nieważność decyzji.
Kiedy złożyć dokumenty? Miesiąc od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania, a w przypadku gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu miesiąc od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzj.
Gdzie załatwię sprawę?

Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Miesiąc
Jak się odwołać? Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do podania należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 759.

jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat nie można uchylić decyzji z przyczyn:

 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

zaś jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat nie można uchylić decyzji z przyczyn:

 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu,
 • strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
 • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
 • zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy
 • wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
 • decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 13:59
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry