• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Oświadczenia majątkowe i lustracyjne/Oświadczenia majatkowe samorządowców

Oświadczenia majatkowe samorządowców

 

  KARTA USŁUGI  

 

Oświadczenia majątkowe samorządowców
Co chcę załatwić? Złożyć oświadczenie majątkowe do wojewody
Kogo dotyczy? Marszałka województwa, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczącego sejmiku województwa, przewodniczących rad powiatu, miasta, gminy
Co przygotować? Starannie wypełniony formularz oświadczenia, zgodny z rozporządzeniem, kopię zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły i jego korektą – w 2 egzemplarzach
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Formularz oświadczenia majątkowego (wzór formularza poniżej, w informacjach dodatkowych)
Jak wypełnić dokumenty? Formularz oświadczenia majątkowego zawiera pouczenie, do którego wypełniający powinien się zastosować
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty?

Pierwsze oświadczenie przewodniczący rady lub sejmiku województwa i wójt (burmistrz/prezydent miasta) składają w terminie 30 dni od złożenia ślubowania, natomiast starosta i marszałek województwa – w terminie 30 dni od  dnia wyboru, powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia.

Do pierwszego oświadczenia majątkowego przewodniczący rady lub sejmiku województwa jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (powiatu, województwa), w którym uzyskał mandat, jeżeli działalność taką prowadził przed dniem wyboru.

Jeśli wójt (burmistrz/prezydent miasta), przed dniem wyboru prowadził działalność gospodarczą - do pierwszego oświadczenia majątkowego jest obowiązany dołączyć informację o zaprzestaniu prowadzenia ww. działalności gospodarczej.

Jeśli starosta, marszałek województwa przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia prowadził działalność gospodarczą - do pierwszego oświadczenia majątkowego jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia ww. działalności gospodarczej.

Kolejne oświadczenia składa się każdego roku, do 30 kwietnia (wówczas do formularza wpisuje się stan aktualny na 31 grudnia roku ubiegłego).

Wójt (burmistrz/prezydent miasta), przewodniczący rady lub sejmiku województwa składa oświadczenie na 2 miesiące przed upływem kadencji (wówczas do formularza wpisuje się stan aktualny na dzień wypełniania oświadczenia).

Marszałek i starosta składają oświadczenie majątkowe w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Gdzie załatwię sprawę?

Oświadczenie majątkowe wraz z deklaracjami podatkowymi możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelaria ogólna – na parterze budynku
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128
Co zrobi urząd?

Zarejestrujemy wpływ oświadczenia, przekażemy właściwym organom do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, przeanalizujemy jego zawartość, przekażemy jeden egzemplarz oświadczenia oraz kopię deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego.

Jaki jest czas realizacji? Analiza złożonych oświadczeń majątkowych jest przeprowadzana najpóźniej do 30 października każdego roku.
Jak się odwołać? W tej procedurze nie ma możliwości złożenia odwołania
Informacje dodatkowe

Wzory oświadczeń dla prezydenta, burmistrza, wójta, przewodniczącego rady miasta, gminy

Wzory oświadczeń dla starosty, przewodniczącego rady powiatu

Wzory oświadczeń dla marszałka województwa oraz przewodniczącego sejmiku województwa

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) - oświadczenia majątkowe

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995).

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r., poz. 2020).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2019).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2015).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-08-28 14:38
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry