• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pobyt czasowy/Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych (BY)

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych (BY)

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności powinieneś złożyć, jeżeli jesteś obywatelem Białorusi oraz zamierzasz dalej przebywać na terytorium RP, a bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywałeś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu humanitarnym.

Warunkiem udzielenia tego rodzaju zezwolenia jest przebywanie przez obywatela Białorusi na terytorium RP na podstawie wizy krajowej ze względów humanitarnych (z oznaczeniem „D 21” na naklejce wizowej) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia. Dotyczy to także osób, których okres pobytu i ważności wspomnianej wizy uległ przedłużeniu w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego i wcześniej stanu epidemii, a obywatel Białorusi dalej przebywa w Polsce na podstawie przedłużonej w ten sposób wizy humanitarnej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania. Jeśli zamieszkujesz na terenie województwa lubuskiego, wniosek powinieneś złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży, w tym wizy wydanej ze względów humanitarnych (oryginał do wglądu).
 • 4 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).

Obywatele Białorusi, którzy złożą wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych są zwolnieni z opłaty skarbowej za wydanie takiego zezwolenia oraz z opłaty za wydanie karty pobytu, jeśli takie zezwolenie otrzyma.

 

Co musisz wiedzieć!

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możesz wypełnić także elektronicznie, za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS) Urzędu do Spraw Cudzoziemców  https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/

Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (humanitarne) wydawane jest jednorazowo na 3 lata.
 • Obywatel Białorusi, który będzie posiadał zezwolenie  na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (humanitarne) będzie zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 • Od 1 stycznia 2023 r. posiadacz wspomnianego zezwolenia na pobyt czasowy będzie miał możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowy.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-09-29 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 902
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf 514.38KB zobacz
pdf 2022-09-29 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-09-29 12:18
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-09-07 07:06
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-09-07 07:06
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-09-07 07:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry