• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom/Polski dokument podróży dla cudzoziemca

Polski dokument podróży dla cudzoziemca

 

  KARTA USŁUGI  
Polski dokument podróży dla cudzoziemca

Co chcę załatwić?

Otrzymać polski dokument podróży dla cudzoziemca.

Kogo dotyczy?

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono:

1)       zezwolenia na pobyt stały;

2)       zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

3)       ochrony uzupełniającej;

4)       zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

Co przygotować?

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. Dwie aktualne fotografie.
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiają wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Gdy cudzoziemiec nie posiada lub nie ma możliwości uzyskania dokumentu podróży, zamiast ważnego dokumentu podróży dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu:

wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

Ile muszę zapłacić?

Opłata za wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - 100 zł

Za wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zawinionego zniszczenia pobiera się opłatę w wysokości:  200 zł

W przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia polskiego dokumentu podróży dla za wymianę dokumentu pobiera się opłatę w wysokości: 300 zł.

 

Opłatę wnosi się na konto:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8,

66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

Kiedy złożyć dokumenty?

Składając wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży, należy mieć na uwadze okres oczekiwania na wydanie dokumentu.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do wymiany.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski.

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców:

Poniedziałek

9:00 -  17:00

Wtorek

9:00 -  15:00

Środa 

9:00 -  15:00

Czwartek

9:00 -  15:00

Piątek 

9:00 -  15:00

Co zrobi urząd?

Wyda polski dokument podróży lub decyzję o odmowie wydania.

Jaki jest czas realizacji?

Do miesiąca. 

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców LUW lub przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje dodatkowe

Polski dokument podróży dla cudzoziemca w okresie swojej ważności uprawnia cudzoziemca do wielokrotnego przekraczania granicy.

Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres jednego roku od dnia jego wydania.

Wydanie cudzoziemcowi polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia go z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez niego dokumentu podróży.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r. poz. 1650) wraz z aktami wykonawczymi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Godek Tomasz 2014-05-25 20:27
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2021-06-10 08:09
Wytworzenie publikacji
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:09
Zatwierdzenie
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry