• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Praca, praktyki, staże w LUW/Zasady przeprowadzenia naboru do Służby Cywilnej

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ

Kandydaci do pracy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przyjmowani są w otwartym i konkurencyjnym naborze. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią

Do udziału w naborze przyjmowane są tylko aplikacje na wolne stanowiska opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Biuletynie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane. Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących w Urzędzie wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia aplikacji na wakujące stanowiska.

 Gdzie znajdę ogłoszenie o naborze?

 • Ogłoszenia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: bip.kprm.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego www.bip.luw.pl.
 • Z ogłoszeniami można się również zapoznać na tablicy informacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. na parterze budynku w Kancelarii Ogólnej Urzędu.

Jak mam złożyć dokumeny?

Osoba, która chce wziąć udział w naborze powinna złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w tymże ogłoszeniu. Można to zrobić:

 • osobiście 
 • za pośrednictwem poczty

Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane. Jeśli dokumenty wysyłane są drogą pocztową, to jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Wszyscy kandydaci, którzy spełniają konieczne wymagania formalne i dostarczyli stosowne dokumenty, biorą udział w dalszym naborze. Kandydaci powiadamiani są indywidualnie (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie) o terminie i miejscu naboru. Selekcji kandydatów dokonuje kilkuosobowa komisja rekrutacyjna.

Nabór może być przeprowadzony w następujących formach:

 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • testu wiedzy,
 • testu umiejętności praktycznych.

Osoby, które uzyskają najwyższe wyniki z testów i rozmów zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną do Dyrektora Generalnego, który wraz z Dyrektorem zainteresowanego Wydziału/Biura  i Dyrektorem Biura Organizacji i Kadr decyduje o zatrudnieniu kandydata.

Po przeprowadzeniu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego upowszechnia się informację o wyniku naboru. Informacja ta jest dostępna również na tablicy informacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone

„Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.”

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-06-03 19:58
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-10 14:50
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-10 14:50
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2021-02-10 14:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry