• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budżet i finanse publiczne/Udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu kar i (..)

Postępowanie w sprawach udzielania ulg w spłacie należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez inspektorów nadzoru budowlanego (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, bądź umorzenie w całości lub w części).

Gdzie należy złożyć wniosek?

 1. Przesłać na adres:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Wydział Budżetu i Finansów
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu (adres jak wyżej).
 3. Przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu – adres skrytki: /43emu4tg7l/SkrytkaESP (wniosek przesłany tą drogą powinien być podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 95 7851-687.

Co powinien zawierać wniosek?

 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres pocztowy.
 3. Żądanie wraz z jego uzasadnieniem.

Wniosek powinien być podpisany oraz szczegółowo umotywowany. Należy wykazać w nim „ważny interes” wnioskodawcy lub „interes publiczny”, który przemawia za udzieleniem ulgi. Należy w nim wskazać wszystkie szczególne okoliczności, które mogą decydować o udzieleniu ulgi (np. przypadki losowe).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Osoby fizyczne:

1. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym (wzór z załączniku poniżej), zawierające m.in.:

 • oświadczenie o liczbie i pokrewieństwie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątku wspólnego lub majątków odrębnych (nieruchomości, samochody, stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych);
 • oświadczenie wnioskodawcy o stanie zadłużenia.

2. Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganych przez wnioskodawcę oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym dochodów, w tym:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w tym
  z tytułu umowy zlecenia);
 • odcinki emerytury/renty;
 • dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych świadczeń socjalnych, alimentów;
 • oświadczenia o innych źródłach dochodów (w tym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy itp.) albo ich braku;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;
 • zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku, gdy wnioskodawca bądź osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają status osoby bezrobotnej.

3. Dokumenty o stanie majątku wspólnego i majątku odrębnego wnioskodawcy dotyczącego w szczególności:

 • posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych;
 • stanu rachunków bieżących i oszczędnościowych;
 • posiadanych pożyczek i kredytów.

4. Rachunki przedstawiające wysokość ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem domu, mieszkania, rodziny.

5. Oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy.

6. Inne dokumenty mające znaczenie w sprawie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą: 
 1. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte w nim informacje (wzór w załączniku poniżej).
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
 4. Informację o średniej liczbie zatrudnionych osób.
 5. Sprawozdania finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku oraz ostatni (bieżący) okres rozliczeniowy poprzedzający złożenie wniosku, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym:
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie należności i zobowiązań,
 • zestawienie środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (zastaw, hipoteka itd.).

6. W przypadku nieprowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości - dokumenty przedstawiające przychody, koszty działalności gospodarczej, dochód za rok poprzedzający rok złożenia wniosku oraz ostatni (bieżący) okres rozliczeniowy poprzedzający złożenie wniosku (szczegółowe zestawienia wraz z opisem z jakiego tytułu osiągnięto przychody, poniesiono koszty).

7. Informację o uzyskanej pomocy de minimis, w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz przedstawienie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z formularzem dotyczącym uzyskanej pomocy de minimis (wzór w załączniku poniżej).

8. Oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy.

9. Inne dokumenty mające znaczenie w sprawie.

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne: 
 1. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte w nim informacje (wzór w załączniku poniżej).
 2. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa i uzyskanych dochodach.
 3. Informację odnośnie uzyskania w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:
 • płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

4. Informację o profilu prowadzonego gospodarstwa rolnego (uprawa roślin, hodowla zwierząt) z określeniem wielkości posiadanych zasobów, bądź ilości hodowanych zwierząt.

5. Informację o uzyskanej pomocy de minimis, w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz przedstawienie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis zgodnie z formularzem dotyczącym uzyskanej pomocy de minimis (wzór w załączniku poniżej).

6. Oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy.

7. Inne dokumenty mające znaczenie w sprawie.

Jakie opłaty należy uiścić?

Wydanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie należności budżetowych dokonane na wniosek strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.,
nr
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
lub bezkosztowo w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., a także w Oddziałach Banku PKO BP S.A. w Gorzowie Wlkp., znajdujących się przy ul. Mickiewicza 7A, ul. Górczyńskiej 21 lub ul. Sikorskiego 130.

W tytule wpłaty proszę wpisać: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania ulgi w spłacie kary lub opłaty legalizacyjnej nałożonej postanowieniem PINB z dnia …, nr ...     

Oryginał dowodu zapłaty powinien zostać dołączony do wniosku (może zostać przesłany łącznie z oświadczeniem o stanie finansowym i majątkowym). Jeżeli nie zostanie spełniony obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej i potwierdzenie dokonania wpłaty nie zostanie dostarczone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (albo nie zostanie przedstawiony dowód potwierdzający podstawę do zwolnienia z opłaty skarbowej), wówczas dokonanie czynności urzędowej zostanie zaniechane, a złożone podanie będzie podlegać zwrotowi.

Jaki jest czas załatwienia sprawy?

Decyzja administracyjna powinna zostać wydana w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Termin ten może jednak ulec zmianie.

Jak można się odwołać?

Od decyzji można się odwołać, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Ministra Finansów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 775);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383);
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. – w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330);
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40);
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 312).

Załączniki:

 1. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minims w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: opłaty legalizacyjne
doc 2024-04-04 1. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
1. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym.doc 112.5KB -
doc 2024-04-04 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc 290.5KB -
pdf 2024-04-04 3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 148.9KB zobacz
doc 2024-04-04 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minims w rolnictwie lub rybołówstwie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minims w rolnictwie lub rybołówstwie.doc 102.49KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Czapska Katarzyna 2024-03-27 12:03
Aktualizacja publikacji
Czapska Katarzyna 2024-04-04 11:21
Wytworzenie publikacji
Magdalena Ratajczak 2024-04-04 11:21
Zatwierdzenie
Anna Maszkiewicz-Stawiarska 2024-04-04 11:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry