• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pobyt czasowy/Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie (..)

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a Twoim głównym celem jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania i pracodawcy!

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Załącznik nr 1 do wniosku (druk do pobrania poniżej).
  Załącznik wypełnia podmiot powierzający pracę, czyli pracodawca. Formularz powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z wpisem w KRS. W przypadku osób prowadzących jednosobową działalność gospodarczą wymagany jest podpis właściciela firmy. Z kolei w przypadku spółek cywilnych wymagane są podpisy wszystkich jej uczestników, chyba że umowa spółki (do wglądu) stanowi inaczej.

W przypadku, gdy pracodawca wyznacza osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, a samo pełnomocnictwo opatrzone jest podpisem elektronicznym, należy przesłać dokument w formie elektronicznej, na adres mailowy inspektora prowadzącego sprawę. Pełnomocnictwo należy złożyć do każdej sprawy, w której pracodawca będzie reprezentowany przez swojego przedstawiciela. Organ administracji publicznej nie ma obowiązku poszukiwania pełnomocnictw w aktach innych postępowań niż akta konkretnej sprawy. 

 • Załącznik nr 2 - wypełniony przez Ciebie (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 • 4 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 440,00 zł na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o zezwolenie!
 • Informacja Starosty.

  Do wniosku należy dołączyć oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy. Informacja nie może być wydana później niż 180 dni przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeśli jest wymagana. Natomiast jeśli jesteś osobą zwolnioną z przedstawienia informacji starosty dołącz dokumenty potwierdzające ten fakt.
  Zawody zwolnione z konieczności przedstawienia informacji starosty na terenie województwa lubuskiego

  Pamiętaj, że warunki określone w informacji starosty muszą być zgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do wniosku. 
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło.
 • Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej (druk do pobrania poniżej).
 • Umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna, na  podstawie której wykonujesz pracę, świadczysz usługi lub pozostajesz w stosunku służbowym i która zawarta na okres nie mniejszy niż 12 miesięcy.

Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pobyt czasowy.

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.
 • Do wniosku możesz dołączyć również oświadczenie dotyczące adresu na karcie pobytu (druk do pobrania poniżej) oraz potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty za wydanie karty pobytu w kwocie 100,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj by w tytule przelewu wpisac imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wydanie karty pobytu.

  W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku

Co musisz wiedzieć!

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możesz wypełnić także elektronicznie, za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS) Urzędu do Spraw Cudzoziemców  https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/

Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę. 
  Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na jego podstawie. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 • Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub nowego wniosku o pobyt czasowy i pracę, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, a których brak skutkuje zwrotem wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania, to nie pobierzemy od Ciebie odcisków palców i nie dostaniesz stempla do paszportu. Na wizycie otrzymasz postanowienie o zwrocie wniosku lub zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2023-03-06 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf 514.38KB zobacz
pdf 2023-03-06 załącznik nr 1 do wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
załącznik nr 1 do wniosku 2.61MB zobacz
pdf 2023-03-06 zalacznik nr 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
zalacznik nr 2.pdf 201.05KB zobacz
pdf 2023-03-06 oświadczenie o działalności gospodarczej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
oświadczenie o działalności gospodarczej.pdf 206.58KB zobacz
pdf 2023-03-06 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz
pdf 2023-03-06 oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf 99.37KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2023-03-06 15:02
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-09-07 07:02
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-09-07 07:02
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-09-07 07:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry