• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Co chcę załatwić?

Uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy?

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co przygotować?

 

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
 2. Cztery  fotografie spełniające następujące wymagania:

  - nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

  - wymiary 35 mm x 45 mm;

  - wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

  - przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

  - przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

  Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem zezwoleń lub zgód na pobyt lub potwierdzających posiadanie statusu uchodźcy lub objęcie ochroną uzupełniającą.
 2. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był  nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.
 3. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - za ostatnie 2 lata) lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez wymienione wyżej okresy (dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł netto miesięcznie).
 4. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 (nie dotyczy małoletniego, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 16 lat)

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu:

Wniosek o pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa 640 zł

Opłatę wnosi się na konto:

 • Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
 • ul. Sikorskiego 3-4
 • 66-400 Gorzów Wlkp.
 • 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą - po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski.

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców:


 Poniedziałek

 9.00 - 17.00

 Wtorek

 9.00 - 15.00

 Środa  9.00 - 15.00
 Czwartek

 9.00 - 15.00

 Piątek

 9.00 - 15.00

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub wyda decyzję o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

 

Jaki jest czas realizacji?

Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Z uwagi na znaczny wzrost prowadzonych postępowań aktualny czas oczekiwania na decyzję wynosi około 7-8 miesięcy

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców LUW lub przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje dodatkowe

Cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej nie mogą otrzymać zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2206 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 12:57
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2021-06-10 08:08
Wytworzenie publikacji
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:08
Zatwierdzenie
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:08
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry