• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6 rok życia wymagana jest jego obecność.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 • W przypadku małoletnich - kopia ważnego dokumentu podróży opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 • 4 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 640,00 zł na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o zezwolenie!
 • Zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - za ostatnie 2 lata).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie regularnego i stabilnego źródła utrzymania na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny.
  Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt czasowy ze względu na pracę musi posiadać wystarczające środki na utrzymanie siebie i ewentualnie osób pozostających na jego utrzymaniu. Aktualnie minimalny dochód na osobę samotnie gospodarującą to kwota powyżej 776 zł netto, a na osobę w pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym to kwota powyżej 600 zł netto na każdego członka rodziny.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.: potwierdzenie zgłoszenia ZUS, prywatna polisa ubezpieczeniowa od pokrycia kosztów leczenia.
 • Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np. akt notarialny (jeśli jesteś właścicielem nieruchomości), umowa najmu lokalu.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 (nie dotyczy małoletniego, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 16 lat).
 • Aktualna umowa o pracę/zlecenie.
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę - dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej działalności/spółki.
 • Wszystkie umowy, na podstawie których pracowałeś wraz ze świadectwami pracy.
 • Kopię wszystkich wydanych decyzji udzielających zezwolenia na pobyt, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Do wniosku możesz dołączyć również oświadczenie dotyczące adresu na karcie pobytu (druk do pobrania poniżej) oraz potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty za wydanie karty pobytu w kwocie 100,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj by w tytule przelewu wpisac imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wydanie karty pobytu.

Ulga w opłacie za wydanie karty pobytu przyszługuje studentom, małoletniemu dziecku do ukończenia 16 roku życia i osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Co musisz wiedzieć!

Do Twojego 5-letniego pobytu w Polsce nie zalicza się okresów:

 • gdy byłeś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne,
 • gdy przebywałeś w Polsce na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu w Polsce, wydanej w z powodów humanitarnych, interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 • nauki w Polsce,
 • gdy zostałeś zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 • gdy zostałeś zobowiązany opuścić Polskę w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, lub decyzja o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych - stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została Ci doręczona,
 • gdy byłeś członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,
 • gdy przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
 • w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
 • gdy przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na podjęcie lub kontynuację nauki.

Do obliczenia 5-letniego pobytu weźmiemy pod uwagę tylko połowę okresu, w którym przebywałeś w Polsce, na podstawie:

 • wizy wydanej w celu odbycia w Polsce studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej,
 • wizy wydanej w celu szkolenia zawodowego w Polsce.

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, a których brak skutkuje zwrotem wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania, to nie pobierzemy od Ciebie odcisków palców i nie dostaniesz stempla do paszportu. Na wizycie otrzymasz postanowienie o zwrocie wniosku lub zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 wniosek na rezydenta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5303
wniosek na rezydenta.pdf 605.42KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 718
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2987
oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf 99.37KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 12:57
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-07-25 13:38
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-07-25 13:38
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-07-25 13:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry