• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Nieodpłatna Pomoc Prawna/Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na (..)

Lista organizacji pozarządowych - jak uzyskać wpis na listę

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów,
w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja

 

Co chcę załatwić?

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja na obszarze województwa lubuskiego

Kogo dotyczy?

W zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 2. zawarła umowę z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, mediatorem lub osobą, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawne,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 1. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności
  w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi oraz wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

W zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących  się  świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio  poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
 2. posiada umowę  zawartą z doradcą oraz mediatorem;
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności
  w zakresie zapewnienia:
 4. opracowała i stosuje standardy obsługi oraz wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów

W zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji:

Organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących  się  z prowadzeniem mediacji,
 2. posiada umowy zawarte co najmniej z 3 mediatorami;
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności
  w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia nieodpłatnej mediacji,
 • przestrzegania zasad etyki przy prowadzeniu mediacji,
  w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, 
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi oraz wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej mediacji.

Mediatorem może być osoba wpisana na jedną z list prowadzoną przez:

 1. prezesa właściwego sądu okręgowego,
 2. organizację pozarządową w ramach jej statutowych zadań,
 3. uczelnię, która informację o prowadzonej przez siebie liście przekazała prezesowi właściwego sądu okręgowego.

 

Co przygotować?

 1. Dokumenty, potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia.
 2. Listę osób, z którymi organizacja zawarła umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.
 3. Pisemne zobowiązanie do realizacji zadania w sposób gwarantujący zachowanie:
 • poufności w związku z udzielaniem i dokumentowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji, w szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 1. Dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 1. wniosek – można skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru wniosku (Wzór wniosku wpis na listę wojewody)
 2. pisemne zobowiązanie do realizacji zadania w sposób gwarantujący wymagane zachowanie (można skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania_zadania)

Jak wypełnić dokumenty?

Pobierz i czytelnie wypełnij przygotowane przez nas formularze (wniosek oraz oświadczenie) lub przygotuj wniosek wraz z wymaganymi dokumentami we własnym zakresie.

Uwaga

Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do występowania
w imieniu organizacji (zgodnie z jej statutem) lub osoby do tego właściwie umocowane (pełnomocnictwo).

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu organizacji. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Miasta Gorzów Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

 

44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

 Opłaty 10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej na wniosek (potwierdzenie wpłaty na konto Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. należy załączyć do składanego wniosku).

Usługa jest bezpłatna dla organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego (wzmianka o posiadaniu takiego statusu musi być ujawniona w dziale 1 rubryce 1 polu 5 Krajowego Rejestru Sądowego), której przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (ujawnionym w dziale 3 rubryce 4 polu 2 tego rejestru), jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (do wniosku należy załączyć wydruk z KRS).

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż w dogodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Przygotowane dokumenty możesz złożyć:

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • pocztą tradycyjną,
 • lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu:

95 / 7851805

 

Wniosek możesz wysłać na adres:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

 

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Punkcie Obsługi Klienta – po prawej stronie od wejścia głównego do Urzędu.
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd?

Po stwierdzeniu kompletności dokumentów Wojewoda Lubuski wyda decyzję administracyjną w przedmiocie wpisu organizacji pozarządowej na listę.

Twoja organizacja zostanie wpisana na listę, gdy decyzja ta stanie się ostateczna.

Decyzja staje się ostateczna:

 • po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu na listę (dzień doręczenia nie jest wliczany do powyższego terminu) - jeśli Twoja organizacja nie wniesie odwołania od tej decyzji,
 • z dniem doręczenia do Wojewody Lubuskiego oświadczenia
  o rezygnacji z prawa do wniesienia odwołania – jeśli w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu na listę (dzień doręczenia nie jest wliczany do powyższego terminu), Twoja organizacja złoży takie oświadczenie.
   

Złożenie Oświadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przyspiesza proces wpisu na listę. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru oświadczenia– pobierz go i wypełnij.

Jeśli w trakcie rozpatrywania sprawy dotyczącej Twojej organizacji urząd stwierdzi brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, to wezwie Cię do uzupełnienia wniosku. Jeśli nie uzupełnisz braków w określonym terminie, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Podczas rozpatrywania Twojej sprawy możemy wezwać Cię także do dołączenia do wniosku informacji o okresie i sposobie udzielania przez Twoją organizację porad prawnych, informacji prawnych lub prowadzenia mediacji.

Twoja organizacja otrzyma decyzję odmowną, jeżeli w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku:

 • nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego,
 • wykorzystała dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 • starosta rozwiązał z nią umowę,
 • nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania wpisu.

Okres 2 lat liczy się od dnia rozliczenia dotacji i zwrotu nienależytych środków z odsetkami albo od rozwiązania umowy.

 

Jaki jest czas realizacji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

Jak się odwołać?

Od decyzji możesz złożyć odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Organizacje pozarządowe wpisane na listę są zobowiązane zgłaszać Wojewodzie Lubuskiemu wszelkie informacje na temat:

 • zmiany danych organizacji (np. zmiana nazwy lub adres siedziby),
 • zmiany statutu lub innego wewnętrznego dokumentu organizacji, który spowoduje zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji.

Informację o zmianie można złożyć:

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • pocztą tradycyjną,
 • lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wzór wniosku wpis na listę wojewody

Oświadczenie o zapewnieniu rzetelnego wykonywania_zadania

Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2019-06-11 12:01
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry