• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1693 (strona wyników 1 z 85).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.4.2021.KZaj

IB-II.7821.4.2021.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.4.2021.KZaj  zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze i utrzymał w mocy decyzję Starosty Żarskiego Nr 2/2021z 20 kwietnia 2021r., znak: WBO.6740.1.1.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104782F — ul. Moniuszki, drogi gminnej Nr 104828F — ul. Strzelców, drogi gminnej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz

IB-I.746.17.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11107_L358B_StaryRaduszec_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2020.KKoł

IB-II.7820.12.2020.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2020.KKoł zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 10.06.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 29”, realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry”. Z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2021.PPrz

IB-I.746.16.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na działce nr ew. gr. 67 obręb Zielomyśl, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki,w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas

IB-II.7840.66.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 28.04.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa Bo3 do słupa Bo13, na nieruchomościach oznaczonych jako działki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2021.PPrz

IB-I.746.12.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx273-180200-XXX-01/10929_L273_Szklarka_103_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr ew. gr.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.141.2020.AAnt

IB-II.7840.141.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.141.2020.AAnt zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 02.06.2021 r. wydał inwestorowi - DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Granitzstrasse 55-56, 13189 Berlin, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa kolejowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w km 82+789,586 (odpowiadający km istniejącemu 82+850) linii kolejowej nr 6078 oraz przebudowa linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas

IB-II.7840.87.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 17.05.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska,na odcinku od słupa Bl19 do słupa Mz5, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2020.MSto

IB-II.7820.15.2020.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2020.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 31.05.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2021.KKoł

IB-II.7842.1.2021.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2021.KKoł zawiadamiające, że wniosek z dnia 19.05.2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej  jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu: 234/4 obręb ewid. 0005 Czechów, gmina Santok, KW nr GW1G/00009560/0, w celu wykonania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt

IB-II.7820.6.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt zawiadamiające, że wniosek z dnia 30.04.2021 r. (skorygowany w dniu 25.05.2021 r.) Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w zakresie budowy ronda w km 39+333 na skrzyżowaniu, ul. Słowiańskiej z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.71.2021.AMaj

IB-II.7840.71.2021.AMaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.71.2021.AMaj zawiadamiające, że że na wniosek inwestora - Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, wydana została w dniu 31.05.2021 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej numer 282 - nitka północna, na działkach numer ewidencyjny  gruntu: 69/6, 49, 433, 434 obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.115.2020.AAnt

IB-II.7840.115.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.115.2020.AAnt zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 28.05.2021 r. wydał inwestorowi - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice w km 357,072 w ramach realizacji zadania: Przebudowa mostu kolejowego zlokalizowanego w ciągu linii 14

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt

IB-II.7820.1.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt zawiadamiające, że wniosek z dnia 24.02.2021 r. (skorygowany w dniu 16.04.2021 r. i w dniu 24.05.2021 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Budowa Autostrady A18 od km 0+150,50 (0+192,50 wg STEŚ) do km 0+780,00 w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.78.2019.MZio

GN-I.7570.78.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego ws. zawiadamienia o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 289/1 o pow. 0,0075 ha, przejętą na własność

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.80.2019.MZio

GN-I.7570.80.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego ws. zawiadamienia o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 59/1, przejętą na własność Województwa Lubuskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2021.PPrz

IB-I.746.14.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2021.PPrz zawiadamiające, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z elementami odwodnienia, miejscami postojowymi dla rowerzystów, wiatami, obiektami małej architektury oraz oświetleniem solarnym. Inwestycja realizowana w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.2.2021.JRaj

IB-I.747.2.2021.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.2.2021.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik - Gorzów w zakresie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2021.EWas

IB-II.7840.86.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2021.EWas zwiadamijące, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 17.05.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinkach od słupa Mz6 do słupa Mz13 oraz od słupa Mz15 do słupa Ps4, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2021.EWas

IB-II.7840.85.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 17.05.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa De28 do słupa Bl19, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry