• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2159 (strona wyników 1 z 108).

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.2.2023.KZaj

IB-II.7821.2.2023.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.2.2023.KZaj zawiadamiające, że wniesione zostało odwołanie od decyzji, którą Wojewoda Lubuski odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 2/2022 z 31 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej (ul. Nowojędrzychowska) w Zielonej Górze od km 1+212,00 do km 1+331,00 w Zielonej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.32.2023.AAnt

IB-II.7840.32.2023.AAnt
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) zawiadamiam, że Wojewoda Lubuski w dniu 26.05.2023 r. wydał inwestorowi - Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 68-300 Międzyrzecz, decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.17.2021.LBaj

IB-II.7820.17.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.17.2021.LBaj zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65 - 424 Zielona Góra, została wydana w dniu 25.05.2023 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej numerr 283 od km 11 + 052 do km 11 + 254 polegająca na budowie chodnika w m. Zielona Góra - Zatonie”, w ramach realizacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2023.PZło

IB-I.746.12.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2023.PZło zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30/2019 z dnia 25 września 2019 r. znak: IB-I.746.15.2019.JRaj dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń budynku Dworca Kolejowego Świebodzin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2023.PZło

IB-I.746.6.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2023.PZło zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. gr. 791 obręb 0011 Zakanale, gmina Gorzów Wlkp., powiat Miasto Gorzów Wlkp., w obszarze terenu zamkniętego. Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji częściowo wygaszającej decyzję Wojewody Lubuskiego

GN-I.7570.240.2021.AŚni
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji częściowo wygaszającej decyzję Wojewody Lubuskiego z 29 marca 2023 r. znak: GN-I.7570.240.2021.IPią w przedmiocie ustalenia odszkodowania na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp., za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej m. Gorzów Wielkopolski, obręb 0003 Wawrów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 152/1 o pow. 0,0496 ha, przejętej pod inwestycję pn.:

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

GN-I.7570.321.2022.AŚni
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 407/5 o pow. 0,0081 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995 do km 14+215” na odcinku od km 9+995 do km 14+189 drogi wojewódzkiej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2023.PZło

IB-I.746.5.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2023.PZło zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przystanku Rzepin miasto na linii kolejowej nr 821 realizowanego w ramach „Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” na działkach nr ew. gr. 1345/2 i 1347 obręb M.

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 429/3 o pow. 0,0012 ha.

GN-I.7570.21.2023.IPią
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 429/3 o pow. 0,0012 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995 do km 14+215” na odcinku od km 9+995 do km 14+189 drogi wojewódzkiej 295.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.2.2023.PZło

IB-I.746.2.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.2.2023.PZło zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Żużlowej w miejscowości Ośno Lubuskie, na działce nr ew. gr. 627/1 obręb M. Ośno Lubuskie, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu postanowienia z 08.05.2023 r. do decyzji Wojewody Lubuskiego z 29 marca 2021 r. znak: GN-I.7570.240.2021 ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną.

GN-I.7570.240.2021
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu postanowienia z 08.05.2023 r.  do decyzji Wojewody Lubuskiego z 29 marca 2021 r. znak: GN-I.7570.240.2021 ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej m. Gorzów Wielkopolski, obręb Wawrów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 152/1 o pow. 0,0496 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu postanowienia z 16.05.2023 r. do decyzji Wojewody Lubuskiego z 29 marca 2021 r. znak: GN-I.7570.240.2021 ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną.

GN-I.7570.240.2021.IPią
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu postanowienia z 16.05.2023 r. do decyzji Wojewody Lubuskiego z 29 marca 2021 r. znak: GN-I.7570.240.2021 ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej m. Gorzów Wielkopolski, obręb Wawrów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 152/1 o pow. 0,0496 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o zawieszeniu postępowania IB-II.7721.65.2023.KZaj

IB-II.7721.65.2023.KZaj
Wojewoda Lubuski zawiadamia, że postanowieniem z 16 maja 2023 r., znak: IB-II.7721.65.2023.KZaj  zawiesił z urzędu wznowione postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej w ostateczną decyzją Wojewody Lubuskiego z 10 września 2021 r., znak: IB-II.7820.12.2021.MSto o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Odcinek 3: km 613,1 - 614,7 rzeki Odra. Etap I: Prace modernizacyjne na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o zawieszeniu postępowania IB-II.7721.64.2023.KZaj

IB-II.7721.64.2023.KZaj
Wojewoda Lubuski zawiadamia, że postanowieniem z 16 maja 2023 r., znak: IB-II.7721.64.2023.KZaj  zawiesił z urzędu wznowione postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej w ostateczną decyzją Wojewody Lubuskiego z 10 września 2021 r., znak: IB-II.7820.11.2021.MSto o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o zawieszeniu postępowania IB-II.7721.54.2023.KZaj

IB-II.7721.54.2023.KZaj
Wojewoda Lubuski zawiadamia, że postanowieniem z 16 maja 2023 r., znak: IB-II.7721.54.2023.KZaj  zawiesił z urzędu wznowione postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Lubuskiego z 10 września 2021 r., znak: IB-II.7820.10.2021.MSto o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

GN-I.7570.97.2023.IPią
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położonej w gminie Torzym, obręb Pniów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 103/3 o pow. 0,0310 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 7+969 do km 10+769 w m. Pniów”.  

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

GN-I.7570.3.2023.AŚni
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 263/1 o pow. 0,0086 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995 do km 14+215” na odcinku od km 9+995 do km 14+189 drogi wojewódzkiej

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

GN-I.7570.92.2023.MZio
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości wszelkich majątkowych szkód - położonej w jednostce ewidencyjnej Lubiszyn, obręb Staw, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 257/8 o powierzchni 1,3598 ha, przejętej pod inwestycję pn. „Budowa linii 400 kV Krajnik

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.54.2023.KZaj

IB-II.7721.54.2023.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.54.2023.KZaj zawiadamiające, że postanowieniem z 8 maja 2023 r., znak: IB-II.7721.54.2023.KZaj  wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Lubuskiego z 10 września 2021 r., znak: IB-II.7820.10.2021.MSto o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.64.2023.KZaj

IB-II.7721.64.2023.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.64.2023.KZaj zawiadamiając, że postanowieniem z 8 maja 2023 r., znak: IB-II.7721.64.2023.KZaj  wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej w ostateczną decyzją Wojewody Lubuskiego z 10 września 2021 r., znak: IB-II.7820.11.2021.MSto o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry