• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2001 (strona wyników 1 z 101).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2022.KKoł

IB-II.7820.8.2022.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2022.KKoł zawiadamiające, że wniosek z dnia 04.08.2022 r. Zarządu Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Kamień Mały na odcinku od km 9+976 do km 10+423” na  nieruchomościach oznaczonych jako

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.70.2022.EWas

IB-II.7840.70.2022.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.70.2022.EWas zawiadamiające, że wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z dnia 14.07.2022 r., skorygowany w dniu 22.09.2022 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa - etap II na odcinkach: gazociąg DN 300 - od granicy województwa lubuskiego do ZP

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2022.LBaj

IB-II.7820.4.2022.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2022.LBaj zawiadamijące, że że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 29.04.2022 r. Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 23.09.2022 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 - ul. Słowiańskiej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4008 F - ul. Łużycką do skrzyżowania z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2022.MSto

IB-II.7820.6.2022.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2022.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 08.06.2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław(skorygowanego w dniu 04.08.2022 r.), została wydana w dniu 22.09.2022 r. decyzja zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Lubuskiego nr 10/17 z dnia 20.07.2017 r., znak:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.15.2022.JRaj

IB-I.747.15.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.15.2022.JRaj zawiadamiające, że  na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, zostało wszczęte postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1/2021 z dnia 19.01.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanej dla inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna -

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2022.KKoł

IB-II.7820.5.2022.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2022.KKoł zawiadamiające, że że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 12.05.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 20.09.2022 r. decyzja Nr 5/2022, znak: IB-II.7820.5.2022.KKoł zmieniająca ostateczną decyzję nr 12/2020 z dnia 10.06.2021 r., znak: IB-II.7820.12.2020.KKoł, sprostowaną postanowieniem z 13.08.2021 r.,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2022.EWas

IB-II.7840.85.2022.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2022.EWas zawiadamiające, że wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z dnia 24.08.2022 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 oraz częściową rozbiórkę istniejącego odcinka gazociągu, w ramach zadania pn.: „Wymiana odcinka gazociągu DN 100

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.13.2021.LBaj

IB-II.7820.13.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.13.2021.LBaj zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 od km 81+536,00 do km 81+673,00 w zakresie budowy zbiornika odparowująco - chłonnego w m. Jaromirowice”, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7581.18.2022.IPią

GN-I.7581.18.2022.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7581.18.2022.IPią w sprawie wydanej w dniu 5 września 2022 roku decyzji, znak: GN-I.7581.18.2022.IPią w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Zabór, obręb Droszków, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 250/40 o pow. 0,0615 ha.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2021.MSto

IB-II.7820.15.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2021.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 06.09.2021 r. Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 02.09.2022 r. decyzja zmieniająca ostateczną decyzję nr 15/2018 z dnia 19.11.2019 r., znak: IB-II.7820.15.2018.KKoł, którą Wojewoda Lubuski zezwolił zarządcy drogi - Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2022.PPrz

IB-I.746.22.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. gr. 31/1 obręb 0006 Nietków, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.14.2022.JRaj

IB-I.747.14.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.14.2022.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 31.08.2022 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 6/2022 (IB-I.747.14.2022.JRaj) w sprawie zmiany decyzji 4/2021 z dnia 08.04.2021 r.(IB-I.747.1.2021.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.13.2022.JRaj

IB-I.747.13.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.13.2022.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 31.08.2022 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 7/2022 (IB-I.747.13.2022.JRaj) w sprawie zmiany decyzji 4/2020 z dnia 30.11.2020 r. (IB-I.747.7.2020.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2022.PPrz

IB-I.746.17.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN 20 kV/nn - 0,4 kV na działce nr ewid. 464/5 obręb 0001 Bieniów, gmina Żary, powiat żarski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2022.PPrz

IB-I.746.16.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza SN 15kV w ramach inwestycji pn. „Budowa przyłącza SN 15kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej dla zasilania inwestycji pn. Budowa zespołu hal logistyczno - magazyno - usługowo - produkcyjnych z zespołami zabudowy

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2022.PPrz

IB-I.746.19.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr ew. gr. 675/2 obręb Santok, gmina Santok, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-II.7541.575.2022.MKali

GN-II.7541.575.2022.MKali
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie odtworzenia zniszczonych akt obejmujących postępowania  o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.12.2022.JRaj

IB-I.747.12.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.12.2022.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 29.08.2022 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 5/2022 (IBI.747.12.2022.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa dwóch napowietrznych odcinków linii elektroenergetycznych, łączących istniejącą linię 220 kV

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2022.PPrz

IB-I.746.14.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2022.PPrz zawiadamiające,   że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce dwóch rur przepustowych przepustu o średnicy nominalnej 1000mm oraz budowie nowych rur przepustowych o średnicy nominalnej 1200mm przepustu okularowego na rzece Postomia w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa uzbrojenia terenu PST -2 JW.1986

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2022.PPrz

IB-I.746.20.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. gr. 1/6, obręb 0001 Drezdenko, gmina Drezdenko, powiat strzelecko - drezdenecki, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry