• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2411 (strona wyników 1 z 121).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2024.JRaj

IB-I.746.6.2024.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2024.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rampy czołowo – bocznej, placu ładunkowego wraz z drogą dojazdową na działce nr ew. gr. 388/9 obręb Leszno Górne, gmina Szprotawa, powiat żagański, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2024.JRaj

IB-I.747.6.2024.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2024.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 05.07.2024 r., na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, decyzji nr 8/2024 (IBI.747.6.2024.JRaj) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii 110 kV Baczyna-Łupowo-Sulęcin”, obejmującego budowę powiązań projektowanej stacji

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji

GN-I.7570.577.2023.AŚni
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Wschowa, obręb Przyczyna Górna, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 23/33 o pow. 0,0128 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w km ok. 86-200+89+705”.  

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2024.AAnt

IB-II.7820.6.2024.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2024.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi – Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 04.07.2024 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 w km od 41+210 do 42+946” realizowana w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji

GN-I.7570.578.2023.AŚni
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Wschowa, obręb Przyczyna Górna, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 24/11 o pow. 0,0136 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w km ok. 86-200+89+705”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2024.JRaj

IB-I.746.9.2024.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2024.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przystanku Sarbiewo na linii kolejowej nr 203 realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” na działkach nr ew. gr. 235, 236/2, 233/2

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia

GN-I.7570.313.2023.MZio
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Wschowa, obręb Tylewice, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 67/1 o pow. 0,0042 ha przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w km ok. 86-200+89+705”

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji

GN-I.7533.17.2024.IPią
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Żarski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1098F, oznaczonej nr działki 352/1 o pow. 0,0061 ha, położonej w obrębie Tuplice, gm. Tuplice

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2024.JRaj

IB-I.747.6.2024.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2024.JRaj zawiadamiające,  że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wszczęto postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części zadania inwestycyjnego: przebudowy linii 110 kV Baczyna – Łupowo – Sulęcin, w zakresie skutku ograniczenia sposobu

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji

GN-I.7533.13.2024.IPią
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Nowosolski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 3408F, oznaczonej nr działki 440/8 o pow. 0,0816 ha (projektowany nr działki 440/11 o pow. 0,0022 ha) położonej w obrębie 0001 m. Nowa Sól

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji

GN-I.7570.636.2023.MZio
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, obręb Przyczyna Górna, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 19/12 o pow. 0,0086 ha przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w km ok. 86+200 ÷ 89+705”.  

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2024.JRaj

IB-I.746.6.2024.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2024.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rampy czołowo – bocznej, placu ładunkowego wraz z drogą dojazdową na działce nr ew. gr. 388/9 obręb Leszno Górne, gmina Szprotawa, powiat żagański, w obszarze terenu zamkniętego. Jednocześnie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2024.JRaj

IB-I.746.7.2024.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2024.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja nr 9/2024 zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. znak: IB-I.746.13.2022.PZło dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV na działce nr ew. gr. 480 obręb 0006 Konin Żagański, gmina Iłowa, powiat żagański, w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.5.2024.JRaj

IB-I.747.5.2024.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.5.2024.JRaj, zawiadamiające o wydaniu w dniu 31.05.2024 r., postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji nr 7/2024 (IB-I.747.5.2024.JRaj) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Przebudowa linii 110 kV Baczyna-Łupowo-Sulęcin” obejmującej budowę powiązań projektowanej stacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.43.2024.EWas

IB-II.7840.43.2024.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.43.2024.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 29.05.2024 r. wydał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu obejmującej budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.28.2024.KZaj

IB-II.7721.28.2024.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.28.2024.KZaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Słubickiego z 7 lutego 2024 r., znak: AB.6740.361.2023.EKuł o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa elektrowni fotowoltaicznej „Rybocice” o mocy 1

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia

GN-I.7533.9.2023.IPią
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Lubuskie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części nieruchomości wchodzącej w skład drogi krajowej nr 292, oznaczonej nr działki 321/1 o pow. 0,1398 ha (projektowany nr działki 321/2 o pow. 0,0024 ha), położonej w obrębie 5 Nowa Sól.  

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.38.2024.EWas

IB-II.7840.38.2024.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.38.2024.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 20.05.2024 r. wydał ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej obejmującej budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Zielona Góra Braniborska – Nowa Sól Graniczna. Treść decyzji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2023.LBaj

IB-II.7820.15.2023.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2023.LBaj zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 22.12.2023 r., Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 20.05.2024 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym na drodze wojewódzkiej nr 137 w miejscowości

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji

GN-I.7570.19.2024.AŚni
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0016 Brzoza, gm. Strzelce Krajeńskie, oznaczonej numerem działki 114 o pow. 0,6300 ha, objętej inwestycją pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000” – na terenie województwa lubuskiego – ETAP I, w ramach inwestycji budowa

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry