• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2270 (strona wyników 1 z 114).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.118.2023.AJan

IB-II.7840.118.2023.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.118.2023.AJan zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 29.11.2023 r. wydał inwestorowi - Gminie Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański, decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji pod nazwą: „Zbiornik retencyjny w Pierzwinie” obejmującej działki o nr ewid. gr.:16/5, 21, obręb ewid. 0014 Pierzwin, jednostka ewid.  080905_5 Nowogród Bobrzański -

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

GN-I.7570.323.2023.KMac
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie  ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Brzozowiec, gm. Deszczno, oznaczonej numerem działki 235 o pow. 1,4964 ha, objętej inwestycją pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000” - na terenie województwa lubuskiego - ETAP II, w ramach inwestycji budowa gazociągów

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

GN-I.7570.327.2023.KMac
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczeniasposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Brzozowiec, gm. Deszczno, oznaczonej numerem działki 384 o pow. 0,1039 ha, objętej inwestycją pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000” - na terenie województwa lubuskiego - ETAP II, w ramach inwestycji budowa gazociągów Szczecin-Lwówek

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2023.MKie

IB-II.7840.86.2023.MKie
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2023.MKie zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 24.11.2023 r. wydał inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko, ul. Emilii Plater 15, 68-300 Lubsko, decyzję o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: „Odbudowa urządzeń małej retencji - śródleśne zbiorniki wodne” obejmującej działki o nr ewid. gr. 183, 191, 199, 200, 201,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2023.AAnt

IB-II.7820.12.2023.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2023.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 30.08.2023 r., została wydana w dniu 22.11.2023 r. decyzja nr 12/2023, znak: IB-II.7820.12.2023.AAnt, zmieniająca ostateczną decyzję nr 3/12 z dnia 22.05.2012 r., znak: IB-II.7820.3.2012.JMud, którą Wojewoda Lubuski zezwolił zarządcy drogi - Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.4.2023.EWas

IB-II.7842.4.2023.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.4.2023.EWas zawiadamiające, że wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z dnia 18.10.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu 865/1 (ZG1N/00066100/6) obręb 0006 Niedoradz, 254/3 (ZG1N/00066099/5) obręb 0004 Ługi,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.2.2023.EWas

IB-II.7842.2.2023.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.2.2023.EWas zawiadamiające, że wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z dnia 18.10.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu 444/1, 403 (ZG1N/000644790/5) obręb 0008 Zakęcie, jednostka ewidencyjna  080407_5 Otyń, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2023.EWas

IB-II.7842.1.2023.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2023.EWas zawiadamiające, że wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z dnia 18.10.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu 562/2 (ZG1N/00066608/7) obręb 0006 Niedoradz, jednostka ewidencyjna  080407_5 Otyń, w celu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.3.2023.EWas

IB-II.7842.3.2023.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.3.2023.EWas zawiadamiające, że wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z dnia 18.10.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu 661 (ZG1N/00062599/2), 833 (ZG1N/00054250/5) obręb 0006 Niedoradz, jednostka ewidencyjna 

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.10.2023.MSto

IB-II.7820.10.2023.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.10.2023.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 28.08.2023 r. ZarząduWojewództwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 21.11.2023 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 314 w m. Kargowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. Treść decyzji jest także udostępniona w okresie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2023.JRaj

IB-I.746.20.2023.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2023.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie przepustu w ramach zadania „Przebudowa przepustu zlokalizowanego w km 295,531 w ciągu linii kolejowej nr 203 na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę robót”. Inwestycja realizowana na działce numer

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2023.MSto

IB-II.7820.14.2023.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2023.MSto zawiadamiające, że  wniosek z dnia 23.10.2023 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego nr 7/2022 z dnia 18.11.2022 r., znak: IB-II.7820.7.2022.MSto, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2023.JRaj

IB-I.746.27.2023.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2023.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowego przystanku osobowego Żary Osiedle Linii Kolejowej 370 Zielona Góra - Żary, realizowanej działce nr ew. gr. 657, obręb 0001, miasto Żary, powiat żarski, w obszarze terenu zamkniętego i

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2023.JRaj

IB-I.746.22.2023.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2023.JRaj zawiadamiające, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie kompleksów koszarowych w m. Żagań na działkach nr ew. gr. 1606/1 i 3853 obręb 0001, gmina Miasto Żagań, powiat żagański, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania

GN-I.7570.323.2023.KMac
Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Brzozowiec, gm. Deszczno, oznaczonej numerem działki 235 o pow. 1,4964 ha, objętej inwestycją pn.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2023.LBaj

IB-II.7820.8.2023.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2023.LBaj zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 20.07.2023 r. Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 09.11.2023 r. decyzja nr 8/2023, znak: IB II.7820.8.2023.LBaj, zmieniająca ostateczną decyzję nr 8/2020 z dnia 18.08.2021 r., znak: IB-II.7820.8.2020.AAnt, którą Wojewoda Lubuski zezwolił zarządcy drogi - Zarządowi

Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania

GN-I.7570.327.2023.KMac
Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Brzozowiec, gm. Deszczno, oznaczonej numerem działki 384 o pow. 0,1039 ha, objętej inwestycją pn.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2023.JRaj

IB-I.746.21.2023.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2023.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 12261_L203_Bogdaniec / ORx203-308260-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn, km 308,260, na działce nr ew. gr. 342/16 obręb 0004 Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2023.JRaj

IB-I.746.15.2023.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2023.JRaj zawiadamiające o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 wraz z budową tymczasowej drogi i obiektu mostowego w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.113.2023.AJan

IB-II.7840.113.2023.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.113.2023.AJan zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 27.10.2023 r. wydał inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzózka, Dychów 6a, 66-626 Dychów, decyzję o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą:„Przebudowa zbiorników wodnych, rozbiórka oraz budowa budowli piętrzących i przepustów oraz przebudowa grobli” , obejmującej działki o

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry