• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2001 (strona wyników 3 z 101).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2022.PPrz

IB-I.746.17.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN 20 kV/nn - 0,4 kV na działce nr ew. gr. 464/5 obręb 0001 Bieniów, gmina Żary, powiat żarski, w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2022.KKoł

IB-II.7820.5.2022.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2022.KKoł zawiadamiające, że wniosek z dnia 12.05.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego nr 12/2020 z dnia 10.06.2021 r., znak: IB- II.7820.12.2020.KKoł, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w ramach zadania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że została wydana decyzja administracyjna

GN-I.7570.103.2022.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że w dniu 26 lipca 2022 r. została wydana decyzja, znak: GN-I.7570.103.2022.IPią w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 83/3 o pow. 0,0130 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.63.2022.PIln

IB-II.7840.63.2022.PIln
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.63.2022.PIln zawiadamiające, że w dniu 26.07.2022 r. wydał Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8A, 66-520 Dobiegniew, decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonywanej w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.1.2021.KZaj

IB-II.7821.1.2021.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.1.2021.KZaj zawiadamiające,  że w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego przystąpił do ponownego rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Zielonogórskiego Nr 7/2020 z 14 grudnia 2020 r., znak: AB.6740.6.12.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka gminnej drogi rowerowej, w obrębie ewid. 0004 Podmokle Wielkie, jednostka ewid.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2022.LBaj

IB-II.7820.4.2022.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2022.LBaj zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 - ul. Słowiańskiej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4008 F - ul. Łużycką do skrzyżowania z drogą

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2022.AAnt

IB-II.7820.3.2022.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2022.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 14.07.2022 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I w pasie drogowym drogi ekspresowej S3: „Niegosławice

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2022.PPrz

IB-I.746.14.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce dwóch rur przepustowych istniejącego przepustu o średnicy nominalnej 1000mm oraz budowie nowych rur przepustowych o średnicy nominalnej 1200mm przepustu okularowego na rzece Postomia w ramach

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.40.2022.KKoł

IB-II.7840.40.2022.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.40.2022.KKoł zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 13.07.2022 r. wydał Zielonogórskim Wodociągom  i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gr.: 231/8, 231/2, 231/6 obręb ewid. 0014 Zielona Góra, jednostka ewid. 086201_1 Zielona Góra (pas drogowy drogi ekspresowej S3). Treść

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że została wydana decyzja administracyjna

GN-I. 7570.81.2013.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że w dniu 08 lipca 2022 r. została wydana decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Zielona Góra, obręb 2 Drzonków, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 192/3 o pow. 0,0003 ha, przejętej na własność Województwa Lubuskiego pod inwestycję drogową pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2021.MSto

IB-II.7820.15.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2021.MSto zawiadamiające, że  wniosek z dnia 06.09.2021 r., skorygowany w dniu 21.06.2022 r., Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego nr 15/2018 z dnia 19.11.2019 r., znak: IB-II.7820.15.2018.KKoł, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2022.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 48/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. znak: IB-I.746.40.2021.PPrz dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10796 L203_KamienMaly_119 systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej nr 203, km 333,308 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2022.PPrz

IB-I.746.15.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. znak: IB-I.746.46.2021.PPrz dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 160 mm na działce nr ew. gr. 151 obręb 0010 Kartowice, gmina Szprotawa, powiat żagański, w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.9.2022.JRaj

IB-I.747.9.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.9.2022.JRaj zawiadamiające o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 3/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. (znak: IB-I.747.9.2022.JRaj) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnegoskroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Wymiana odcinka gazociągu DN100 między ZP Otyń a torami

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.51.2022.EWas

IB-II.7840.51.2022.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.51.2022.EWas zawiadamijące, że w dniu 24.06.2022 r. wydał Gminie Nowa Sól - Miasto, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 wraz z rozbiórką odcinka istniejącego gazociągu, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 1106/3, 1583/55, 1583/12, 1583/50, 1583/49, 1583/39, 1583/17,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2022.AAnt

IB-II.7820.2.2022.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2022.AAnt zawiadamijące, że , że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 23.06.2022 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” w pasie drogowym drogi ekspresowej S3”, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2022.PPrz

IB-I.746.11.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działce nr ew. gr. 239 obręb Wilkowo, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2022.PPrz

IB-I.746.13.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV na działce nr ew. gr. 480 obręb 0006 Konin Żagański, gmina Iłowa, powiat żagański, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne

GN-I.7570.150.2022.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 77/22 o pow. 0,0089 ha, przejętą z dniem 17 września 2021 r. na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne

GN-I.7570.103.2022.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb 081009_2.0012 Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 83/3 o pow. 0,0130 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995 do km

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry