• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wymiana karty pobytu

Kiedy złożyć wniosek?

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty,
 • jej utraty,
 • jej uszkodzenia,
 • przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;
 • przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6 rok życia wymagana jest jego obecność.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wymianę karty pobytu składasz do Wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Jeśli mieszkasz na terenie województwa lubuskiego wniosek o wymianę karty pobytu  składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania i pracodawcy!

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o wymianę karty pobytu. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 • W przypadku małoletnich - kopia ważnego dokumentu podróży opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 • 2 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty w kwocie 100,00 zł na konto  konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
  72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.

  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o zezwolenie!

Ulga w opłacie za wymianę karty pobytu w wysokości 50% wymienionej wyżej kwoty przysługuje cudzoziemcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i przedstawią odpowiednie zaświadczenie z tej instytucji oraz małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku  wymianę dokumentu nie ukończyli 16 lat wraz z aktem urodzenia (należy okazać oryginał odpisu aktu urodzenia, a do akt sprawy załączyć kopię). 

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub jej zniszczenia wynosi 200,00 zł. Każda kolejna utrata/zniszczenie karty pobytu wynosić odpowiednio będzie 300,00 zł.

 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.
 • Aktualny odpis akt małżeństwa lub decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku np. zmiany imienia, nazwiska).
 • Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np. zaświadczenie o zameldowaniu (ważne na dzień wydania decyzji), akt notarialny (jeśli jesteś właścicielem nieruchomości), umowa najmu lokalu, oświadczenie właściciela lokalu (druk do pobrania poniżej).
 • Zgłoszenie utraty/kradzieży karty pobytu wydane przez jednostkę Policji.

Co musisz wiedzieć!

Aby odebrać kartę pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią kartę pobytu, jeżeli była wydana. Kartę pobytu odbierz osobiście.

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, a których brak skutkuje zwrotem wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania, to nie pobierzemy od Ciebie odcisków palców i nie dostaniesz stempla do paszportu. Na wizycie otrzymasz postanowienie o zwrocie wniosku lub zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 wniosek_o_wydanie_wymiane_karty_pobytu_.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2083
wniosek_o_wydanie_wymiane_karty_pobytu_.pdf 627.05KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:05
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2022-12-02 11:18
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2022-12-02 11:18
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-12-02 11:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry