• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu

 

  KARTA USŁUGI  
Wymiana karty pobytu

Co chcę załatwić?

Wymienić kartę pobytu

Kogo dotyczy?

Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono:

1) zezwolenia na pobyt czasowy;

2) zezwolenia na pobyt stały;

3) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

4) zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

1) zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;

2) zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;

3) jej utraty;

4) jej uszkodzenia;

5) przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;

6) przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. Dwie aktualne fotografie
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiają wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.
4.Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wymianę karty pobytu, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu:

wniosek o wymianę karty pobytu

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

Ile muszę zapłacić?

Opłata za wymianę karty pobytu: 50 zł

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zawinionego zniszczenia: 100 zł

W przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia: 150zł

 

Opłatę wnosi się na konto:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8,

66-400 Gorzów Wielkopolski

nr konta: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wymianę dokumentu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do wymiany.

Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Gdzie załatwię sprawę?

Kartę pobytu wymienia lub odmawia jej wymiany wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

Wniosek należy złożyć w Oddziale Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski.

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców:

Poniedziałek

9:00 -  17:00

Wtorek

9:00 -  15:00

Środa 

9:00 -  15:00

Czwartek

9:00 -  15:00

Piątek 

9:00 -  15:00

Co zrobi urząd?

Wymieni kartę pobytu lub wyda decyzję o odmowie jej wymiany.

Jaki jest czas realizacji?

Do miesiąca.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców LUW lub przesłać pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje dodatkowe

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca.

 

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście.

 

W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

Cudzoziemcowi odbierającemu kartę pobytu udostępnia się czytnik elektroniczny w celu sprawdzenia, czy jego dane osobowe umieszczone w karcie są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r. poz. 1650) wraz z aktami wykonawczymi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2012-10-01 13:05
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2021-06-10 08:10
Wytworzenie publikacji
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:09
Zatwierdzenie
Lidia Jaskowska 2021-06-10 08:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry