• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Wicewojewoda I/Kompetencje I Wicewojewody

Kompetencje I Wicewojewody

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, tekst jednolity) wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody.
Wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kompetencji i zadań wykonywanych przez wicewojewodę.
Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicewojewody rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody.

Wicewojewoda upoważniony jest do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania wydziałów wymienionych w ust. 1, za wyjątkiem decyzji i spraw zastrzeżonych do aprobaty Wojewody, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wicewojewoda bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizacje zadań przez:

 1. Wydział Zdrowia,
 2. Wydział Polityki Społecznej,
 3. Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Wicewojewoda w zakresie wykonywania przez Wojewodę funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie sprawuje nadzór nad działalnością:

 1. Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
 2. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 3. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 4. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
 5. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 6. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W ramach sprawowanego nadzoru Wicewojewoda:

 1. koordynuje działalność jednostek rządowej administracji zespolonej wyszczególnionych w ust. 1;
 2. zapewnia warunki ich skutecznego działania;
 3. ponosi odpowiedzialność za rezultaty ich działania przed Wojewodą;
 4. upoważniony jest do załatwiana spraw zgłaszanych przez kierowników tych jednostek za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do aprobaty Wojewody, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2013-01-29 10:09
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2022-07-06 14:10
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2022-07-06 14:12
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2022-07-06 14:12
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry