Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży (2019-08-29)

Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2019 r. wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

Zasady przyznawania dotacji

1. Podmioty uprawnione do składania ofert, prowadzące statutową działalność w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo lubuskie:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Oferta na realizację zadania publicznego:

 • Oferta powinna zawierać treści określone w art. 14 ust. 1 Ustawy.
 • Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, według wzoru określonego w załączniku 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 • Formularz oferty musi być wypełniony w języku polskim, czytelnie, komputerowo, maszynowo lub odręcznie pismem drukowanym.
 • Nieczytelność oferty dyskwalifikuje ją ze względów formalnych z konkursu.
 • W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę.   Oferta wspólna powinna dodatkowo wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz  sposób reprezentacji tych podmiotów wobec organu administracji publicznej. W przypadku zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. Ponadto do umowy z Wojewodą Lubuskim zobowiązane będą załączyć umowę zawartą pomiędzy sobą, która określać będzie zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 • Oferent może ubiegać się o zlecenie do realizacji kilku zadań publicznych – w takim przypadku składa tylko jeden komplet wymaganych dokumentów.

3. Wymagane dokumenty:

Do prawidłowo wypełnionej oferty należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący; aktualność wpisów w przypadku kościelnych osób prawnych należy potwierdzić przez notariusza kurii,
 • kopię aktualnego statutu organizacji,
 • w przypadku oferty wspólnej – kopia umowy partnerskiej zawartej pomiędzy oferentami,
 • pełnomocnictwo lub upoważnienia członków Zarządu, osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, podpisywania umów – oryginał,
 • inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

W przypadku kserokopii wymaganych dokumentów osoby upoważnione winny potwierdzić je za zgodność z oryginałem (każdą stronę)

Oferty, które będą niekompletne i nie zostaną uzupełnione w terminie 3 dni od powiadomienia składającego ofertę o brakach, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

Termin i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania winna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta między Wojewodą Lubuskim a Oferentem.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków Wojewody Lubuskiego, które będą preferowane przy udzielaniu dotacji:

 • koszty osobowe (np. zatrudnienie specjalistów),
 • koszty administrowania projektem (wynagrodzenie koordynatora projektu, prowadzenie księgowości związanej z projektem), które nie przekraczają 5% przyznanej dotacji,
 • zakup towarów niezbędnych do realizacji programu,
 • koszt realizacji projektu wynikające ze specyfiki realizowanego projektu.

Koszty kwalifikowane to koszty niezbędne do realizacji projektu, faktycznie poniesione, udokumentowane, ujęte w kosztorysie projektu.

Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

 • spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową,
 • wynajem lokali, w których będzie realizowane zadanie,
 • zakup nieruchomości oraz realizację robót budowlanych – montażowych,
 • inwestycje i zakup środków trwałych,
 • wynagrodzenia osobowe w ramach umowy o pracę,
 • fwyjazdy (podróż, zakwaterowanie i przysługujące diety).

Termin składania ofert

Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (parter pok. 30) lub przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do dnia 23 września 2019 r. na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 z dopiskiem: „Konkurs ofert 2019 – Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży”

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:

 • złożoną na obowiązującym druku i w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • zawierającą wszystkie wymagane i podpisane przez osoby uprawnione załączniki,
 • podpisaną i opieczętowaną przez osoby uprawnione.

Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 • spełnianie wymogów formalnych (oferta niespełniająca przynajmniej jednego z wymogów formalnych nie podlega dalszej ocenie),
 • możliwość realizacji zadania przez Oferenta,
 • problematyka proponowanego projektu musi być zgodna ze statutem organizacji (cele i zadania),
 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
 • jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • udział planowanych środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • posiadanie przez Oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,
 • objęcie zadaniem jak największej liczby osób,
 • zakładane rezultaty realizacji zadania,
 • dotacja Wojewody nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Udziału własnego nie można finansować z innych środków przekazywanych z budżetu Wojewody Lubuskiego (np. otrzymanych w ramach innych konkursów, na realizację innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
 • w przypadku wykonywania pracy na rzecz projektu przez etatowych pracowników jednostek organizacyjnych – realizacja projektowanych zadań powinna odbywać się w godzinach wykraczających poza wynikające ze stosunku pracy w danej jednostce.

Tryb przyznania dotacji:

 • rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 • każdy punkt zawarty w druku oferty powinien być wypełniony - w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferty, należy wpisać „nie dotyczy”,
 • złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. Podmiot, któremu przyznano niższą dotację niż wnioskowana przez oferenta, zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy zaktualizowanego zakresu rzeczowego oferty i harmonogramu realizacji zadania oraz korekty kalkulacji kosztów,
 • Wojewoda Lubuski może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, jeśli zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Złożone oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wojewodę Lubuskiego.

Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne pod względem formalnym lub merytorycznym nie będą rozpatrywane przez Komisję.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wojewoda Lubuski po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu, wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej www.lubuskie.uw.gov.pl

Organizacje, których projekty zostaną zaakceptowane do realizacji, podpiszą umowę cywilno-prawną z Wojewodą Lubuskim, która będzie szczegółowo precyzować warunki wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji.

Nie przewiduje się trybu odwołania w stosunku do projektów odrzuconych z powodu braków formalnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu przez Wojewodę Lubuskiego nastąpi w terminie do dnia 25 października 2019 r.

W latach 2018-2019 zadanie publiczne objęte konkursem nie było dofinansowywane przez Wojewodę Lubuskiego.

Postanowienia końcowe

Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

 • Zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Wojewodę Lubuskiego,
 • Dostarczenia na wezwanie Wojewody oryginałów dokumentów (faktury, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości realizacji zadania,
 • Wojewoda Lubuski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Formularz zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-08-29 14:32
Szerwiński Michał
21.99KB
format_pdf Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-08-29 14:32
Szerwiński Michał
285.65KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2019-08-29 14:15:13
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2019-08-29 14:29:32
 • Wytworzenie informacji:Skrzypczyk Emilia2019-08-29 14:28:43
 • Zatwierdzenie informacji:Chudak Bożena2019-08-29 14:28:43
Drukuj Liczba odwiedzin: 292108

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego