Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8 przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego - fotobudka. (2019-10-30)

Przedmiotowe usługi świadczone będą w godzinach pracy Urzędu.

 1. W celu dokonania wizji lokalnej przedmiotu najmu prosimy o telefoniczne/mailowe uzgodnienie terminu z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego  Panią Gabrielą Szarzyńską  tel. 601 809 014, e-mail: gabriela.szarzynska@lubuskie.uw.gov.pl
 2. Okres trwania umowy : 12  miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Za powierzchnię użytkową będącą przedmiotem najmu Najemca zobowiązuje się wnosić comiesięczny czynsz.
 4. Termin i miejsce składania ofert

a)       Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15.11.2019 r. do godziny 12:00

w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8  w  Kancelarii Ogólnej.

 1. Oferty złożone  po terminie składania ofert, nie będą  rozpatrywane.
 2. Kryteria oceny ofert

a)                                           kwota miesięcznego czynszu netto  - 50 %,

b)                                          cena wykonania zdjęć  dla osoby indywidualnej - 50 %

 1. Zawartość oferty:

a)    imię i nazwisko oraz adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawną, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,

b)    nr NIP/REGON, w przypadku osób fizycznych nr dowodu osobistego i nr PESEL,

c)    proponowaną wysokość stawki czynszu netto i brutto za 1 m2 powierzchni – zapisane liczbowo i słownie,

d)    proponowaną wysokość ceny zdjęć dla osoby indywidualnej netto i brutto– zapisane liczbowo i słownie,

e)    podpis oferenta lub osoby uprawnionej do podpisania oferty wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z właściwego rejestru.

 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a)    w przypadku osób fizycznych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

b)   w przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru.

 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oferent może wypełnić druk ręcznie lub komputerowo. Zmiana treści wzoru formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 

załącznik nr 1 - Formularz Oferty.docx

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Fąfara Aleksandra2019-10-30 09:33:24
 • Aktualizacja informacji:Fąfara Aleksandra2019-10-30 09:43:02
 • Wytworzenie informacji:Beata Żółkowska2019-10-30 09:41:26
 • Zatwierdzenie informacji:Wiesława Luftman2019-10-30 09:41:26
Drukuj Liczba odwiedzin: 295474

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, na 2020r.           Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8 przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego - fotobudka.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”