Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (2018-08-27)

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 Ustawy, które działają na terenie województwa lubuskiego i prowadzą działalność statutową w zakresie objętym Konkursem.

Podmioty uprawnione do składania ofert, prowadzące statutową działalność w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo lubuskie:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferta na realizację zadania publicznego:

 • Oferta powinna zawierać treści określone w art. 14 ust. 1 Ustawy.
 • Oferta powinna być złożona w formie pisemnej, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). W ofercie w pkt IV.13 należy opisać bazę lokalową, zasoby materiałowe, środki transportu itp., jakimi dysponuje podmiot składający ofertę bez dokonywania wyceny wkładu rzeczowego.
 • Formularz oferty musi być wypełniony w języku polskim, czytelnie, komputerowo, maszynowo lub odręcznie pismem drukowanym.
 • Nieczytelność oferty dyskwalifikuje ją ze względów formalnych z konkursu.
 • W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 • Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę.  W przypadku zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. Ponadto do umowy z Wojewodą Lubuskim zobowiązane będą załączyć umowę zawartą pomiędzy sobą, która określać będzie zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 • Oferent może ubiegać się o zlecenie do realizacji kilku zadań publicznych – w takim przypadku składa tylko jeden komplet wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

Do prawidłowej wypełnionej oferty należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący; aktualność wpisów w przypadku kościelnych osób prawnych należy potwierdzić przez notariusza kurii,
 2. kopię aktualnego statutu organizacji,
 3. w przypadku oferty wspólnej – kopia umowy partnerskiej zawartej pomiędzy oferentami,
 4. pełnomocnictwo lub upoważnienia członków Zarządu, osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, podpisywania umów – oryginał,
 5. porozumienie w przypadku zawarcia partnerstwa na czas realizacji projektu,
 6. inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

W przypadku kserokopii wymaganych dokumentów osoby upoważnione winny potwierdzić je za zgodność z oryginałem (każdą stronę). Oferty, które będą niekompletne i nie zostaną uzupełnione w terminie 3 dni od powiadomienia składającego ofertę o brakach, nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 Termin składania ofert

Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (parter pok. 30) lub przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) w terminie do dnia 18 września 2018 r. na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: „Konkurs ofert 2018 – Ograniczanie Uzależnień Behawioralnych”


Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w pliku poniżej.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - informacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-08-27 15:16
Szerwiński Michał
356.98KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2018-08-27 15:11:31
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2018-08-27 15:22:37
 • Wytworzenie informacji:Jankowska Małgorzata2018-08-27 15:22:11
 • Zatwierdzenie informacji:Jelska Grażyna2018-08-27 15:22:11
Drukuj Liczba odwiedzin: 263433

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym