• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Komisje i zespoły/Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (WKDS) w Gorzowie Wlkp. utworzona została Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego nr 65 z dnia 15 kwietnia 2002 roku wydanym na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.).
W skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wchodzą przedstawiciele wojewody - jako strony rządowej, marszałka województwa - jako strony samorządowej, oraz reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r., organizacji związkowych i pracodawców. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez wojewodę, na wniosek organizacji, a przedstawiciele strony samorządowej na wniosek marszałka województwa. Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego utworzone zostały w celu wykreowania regionalnej płaszczyzny dialogu społecznego. W związku z tym, zgodnie z ww. ustawą, do zadań wojewódzkich komisji dialogu społecznego należy wyrażanie opinii w sprawach leżących w kompetencji związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które leżą jednocześnie w zakresie obowiązków administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WKDS nie zajmuje się kwestiami o zasięgu ogólnopolskim, a jej prace koncentrują się na rozpatrywaniu problemów dotyczących danego regionu. Komisja ma charakter organu opiniodawczego, przy czym jej opinie mogą zostać przyjęte, jeśli na posiedzeniu każda ze stron reprezentowana jest przez co najmniej jednego przedstawiciela, a wszyscy biorący w posiedzeniu udział członkowie wyrażą na to zgodę. Należy jednak podkreślić, że formułowane przez Komisję opinie nie mają mocy wiążącej. Ponadto zgodnie z art. 17 ww. ustawy, Komisja może również rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania spokoju społecznego. Tym samym Komisja zajmuje się tak obroną praw pracowników, jak i praw i interesów pracodawców wobec związków zawodowych i administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także problemami rynku pracy i polityką gospodarczą. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i mogą w nich również brać udział zaproszeni goście, w szczególności przedstawiciele gmin i powiatów, oraz tych organizacji społecznych i zawodowych, które z mocy ustawy nie są reprezentowane w WKDS.
Pracami Komisji kieruje Prezydium składające się z przewodniczącego Komisji, którym jest wojewoda, oraz wiceprzewodniczących wybieranych po jednym przez stronę samorządową, pracowników i pracodawców. Prezydium przy wykonywaniu swoich zadań może korzystać z pomocy sekretarzy. Komisja może powoływać stałe bądź doraźne zespoły problemowe, w drodze uchwały określającej zadania zespołu oraz ich skład.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-04 10:23
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 16:08
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 16:07
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 16:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry