• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ratownictwo/Państwowe Ratownictwo Medyczne/Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla (..)

Wydawanie kart przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego

 

  KARTA USŁUGI  

 

Wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego
Co chcę załatwić? Uzyskać kartę przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego
Kogo dotyczy? Ratowników medycznych
Co przygotować? Numer i datę wydania dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek, który zawiera m.in.:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania i do korespondencji,
 • datę zatrudnienia na stanowisku dyspozytora medycznego,
 • miejsce wykonywania zawodu
 • inne żądanie

Wniosek o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnić czytelnie i własnoręcznie podpisać.

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udziela pracownik Oddziału Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty?

W przypadku uzyskania tytułu ratownika medycznego.

W przypadku upływu okresu edukacyjnego, który trwa 5 lata.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej - parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

Co zrobi urząd? Rozpatrzy wniosek i po wystawieniu karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego prześle ją pod wskazany we wniosku adres.
Jaki jest czas realizacji? Wydanie informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe Ratownik Medyczny informacje dodatkowe
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (Dz. U. z 2021, poz. 2053 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października  2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 2019, poz. 2464)

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod e-mailem lub pisemnie na adres siedziby LUW, wskazany w pkt 1.
3. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań dotyczących zarejestrowania i wydawania Kart Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
5. Ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

6. Dane osobowe wynikające z realizacji ustawowych zadań dotyczących zarejestrowania i wydawania Kart Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego będą przetwarzane i przechowywane przez okres 10 lat od momentu ich zarchiwizowania
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 12d ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 poz. 2195 ze zm.).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2012-09-21 13:44
Aktualizacja publikacji
Ratajczak Jerzy 2022-04-12 14:58
Wytworzenie publikacji
Wilińska Magdalena 2022-04-08 13:54
Zatwierdzenie
Wójtowicz Artur 2022-04-08 13:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry