• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1789 (strona wyników 6 z 90).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas

IB-II.7840.66.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 28.04.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa Bo3 do słupa Bo13, na nieruchomościach oznaczonych jako działki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2021.PPrz

IB-I.746.12.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx273-180200-XXX-01/10929_L273_Szklarka_103_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr ew. gr.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.141.2020.AAnt

IB-II.7840.141.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.141.2020.AAnt zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 02.06.2021 r. wydał inwestorowi - DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Granitzstrasse 55-56, 13189 Berlin, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa kolejowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w km 82+789,586 (odpowiadający km istniejącemu 82+850) linii kolejowej nr 6078 oraz przebudowa linii kolejowej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas

IB-II.7840.87.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 17.05.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska,na odcinku od słupa Bl19 do słupa Mz5, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2020.MSto

IB-II.7820.15.2020.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2020.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 31.05.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2021.KKoł

IB-II.7842.1.2021.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2021.KKoł zawiadamiające, że wniosek z dnia 19.05.2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej  jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu: 234/4 obręb ewid. 0005 Czechów, gmina Santok, KW nr GW1G/00009560/0, w celu wykonania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt

IB-II.7820.6.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt zawiadamiające, że wniosek z dnia 30.04.2021 r. (skorygowany w dniu 25.05.2021 r.) Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w zakresie budowy ronda w km 39+333 na skrzyżowaniu, ul. Słowiańskiej z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.71.2021.AMaj

IB-II.7840.71.2021.AMaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.71.2021.AMaj zawiadamiające, że że na wniosek inwestora - Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, wydana została w dniu 31.05.2021 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej numer 282 - nitka północna, na działkach numer ewidencyjny  gruntu: 69/6, 49, 433, 434 obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.115.2020.AAnt

IB-II.7840.115.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.115.2020.AAnt zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 28.05.2021 r. wydał inwestorowi - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice w km 357,072 w ramach realizacji zadania: Przebudowa mostu kolejowego zlokalizowanego w ciągu linii 14

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt

IB-II.7820.1.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt zawiadamiające, że wniosek z dnia 24.02.2021 r. (skorygowany w dniu 16.04.2021 r. i w dniu 24.05.2021 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Budowa Autostrady A18 od km 0+150,50 (0+192,50 wg STEŚ) do km 0+780,00 w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.78.2019.MZio

GN-I.7570.78.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego ws. zawiadamienia o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 289/1 o pow. 0,0075 ha, przejętą na własność

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.80.2019.MZio

GN-I.7570.80.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego ws. zawiadamienia o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 59/1, przejętą na własność Województwa Lubuskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2021.PPrz

IB-I.746.14.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2021.PPrz zawiadamiające, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z elementami odwodnienia, miejscami postojowymi dla rowerzystów, wiatami, obiektami małej architektury oraz oświetleniem solarnym. Inwestycja realizowana w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.2.2021.JRaj

IB-I.747.2.2021.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.2.2021.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik - Gorzów w zakresie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2021.EWas

IB-II.7840.86.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2021.EWas zwiadamijące, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 17.05.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinkach od słupa Mz6 do słupa Mz13 oraz od słupa Mz15 do słupa Ps4, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2021.EWas

IB-II.7840.85.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 17.05.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa De28 do słupa Bl19, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2021.PPrz

IB-I.746.15.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2018 z dnia 04.04.2018 r. znak: IB-I.746.5.2018.DKal dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej, zasilającej WN110 kV i 15 kV oraz sieci światłowodowej na działce o nr ewid. 1251/14 w obrębie Witnica, gmina Witnica, w obszarze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7533.3.2020.MLor

GN-I.7533.3.2020.MLor
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7533.3.2020.MLor zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia przez  Województwo Lubuskie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części nieruchomości wchodzącej w skład drogi wojewódzkiej nr 279, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 588/1 (projektowany nr 588/8 o pow. 0,0046 ha) i 588/2 (projektowany nr 588/10 o pow. 0,0030 ha), położonej w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2021.PPrz

IB-I.746.13.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą na działce nr ew. gr. 5, obręb 0023, gmina m. Zielona Góra, powiat m. Zielona Góra, w obszarze terenu zamkniętego. 

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.44.2021.EWas

IB-II.7840.44.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.44.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa De12 (od granicy działki nr 222 obręb Bolemin) do słupa De28, w ramach inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska”. Z

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry