• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych

 

  KARTA USŁUGI  
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych
Co chcę załatwić? Zgłosić wykonywanie robot budowlanych.
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Co przygotować? Własnoręcznie podpisane zgłoszenie.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Zgłoszenie robót budowlanych

ikona WORD Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ikona WORD Informacja uzupełniająca

Jak wypełnić dokumenty? Zgodnie ze wzorami.
Ile muszę zapłacić? W zależności od zakresu zgłoszenia, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Kiedy złożyć dokumenty? Zgłoszenia należy dokonać minimum na 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.
Jak się odwołać? Od decyzje sprzeciwu przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu,
3. szkice i rysunki,
4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
5. opis robót budowlanych – rodzaj, zakres i sposób wykonywania,
6. 4 egz. projektu budowlanego (dotyczy zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a).

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

 

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 09:22
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
44

Banery

do góry