• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób posiadających PESEL (..)

Zezwolenie na pobyt czasowy dla osób posiadających PESEL UKR

Kiedy złożyć wniosek?

Z dniem 1 kwietnia 2023 r.  obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny i status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL z adnotacją "UKR", mogą ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ze względu na:

 • wykonywanie pracy,
 • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu innym niż wskazane powyżej, Wojewoda odmawia wszczęcia postępowania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Załącznik nr 1 do wniosku (druk do pobrania poniżej).

Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach -  wysokość miesięcznego wynagrodzenia, które jest wskazane przez podmiot powierzajacy wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. 

Załącznik wypełnia podmiot powierzający pracę, czyli pracodawca. Formularz powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z wpisem w KRS.
W przypadku osób prowadzących jednosobową działalność gospodarczą wymagany jest podpis właściciela firmy. Z kolei w przypadku spółek cywilnych wymagane są podpisy wszystkich jej uczestników, chyba że umowa spółki (do wglądu) stanowi inaczej.

W przypadku, gdy pracodawca wyznacza osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, a samo pełnomocnictwo opatrzone jest podpisem elektronicznym, należy przesłać dokument w formie elektronicznej, na adres mailowy inspektora prowadzącego sprawę. Pełnomocnictwo należy złożyć do każdej sprawy, w której pracodawca będzie reprezentowany przez swojego przedstawiciela. Organ administracji publicznej nie ma obowiązku poszukiwania pełnomocnictw w aktach innych postępowań niż akta konkretnej sprawy. 

 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). 
 • Dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL z adnotacją "UKR".
 • 4 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 340,00 zł (prowadzenie działalności gospodarczej) lub 440,00 zł (wykonywanie pracy) na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o zezwolenie!
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło.
 • Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej (druk do pobrania poniżej).
 • Jeśli pracujesz w zawodzie regulowanym dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji (prawo wykonywania zawodu, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji).
 • Jeśli pracujesz w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dołącz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada - dokumenty potwierdzające, że przez podmiot powierzający pracę, spełnia odpowiednie warunki - patrz karta informacyjna dotycząca - zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Do wniosku możesz dołączyć również oświadczenie dotyczące adresu na karcie pobytu (druk do pobrania poniżej) oraz potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty za wydanie karty pobytu w kwocie 100,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj by w tytule przelewu wpisac imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wydanie karty pobytu.

  W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie, w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Co musisz wiedzieć!

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy możesz wypełnić także elektronicznie, za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS) Urzędu do Spraw Cudzoziemców  https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/

Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 • Zezwolenie udzielane jest na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę. 
 • Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. 
 • Jeżeli przy składaniu wniosku o PESEL UKR w rejestrze umieszczono odciski palców złożenie wniosku o ww. zezwolenie na pobyt czasowy nie wymaga osobistej obecności (nie trzeba ponownie oddawać odcisków palców przy składaniu wniosku). Wojewoda może jednak wezwać wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa w celu przedłożenia oryginału dokumentu podróży, bądź potwierdzenia danych zawartych we wniosku a w razie udzielenia zezwolenia (pozytywnej decyzji) w celu złożenia odcisków palców, jeśli nie było możliwym umieszczenie wcześniej złożonych odcisków w osobnej bazie.

W przypadku, gdy Wojewoda udzieli zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na: wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej, czudzoziemiec traci status UKR i nie może korzystać z ochrony określonej przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2023-03-16 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2212
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf 514.38KB zobacz
pdf 2023-03-16 załącznik nr 1 do wniosku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1940
załącznik nr 1 do wniosku.pdf 2.61MB zobacz
pdf 2023-03-16 oświadczenie o działalności gospodarczej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 902
oświadczenie o działalności gospodarczej.pdf 206.58KB zobacz
pdf 2023-03-16 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz
pdf 2023-03-16 oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2089
oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf 99.37KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2023-03-16 12:01
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-04-18 07:20
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-04-18 07:20
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-04-18 07:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry