• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wnioski złożone od 01.01.2021 r. do 28.01.2022 r.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a Twoim głównym celem jest wykonywanie pracy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania i pracodawcy!

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Załącznik nr 1 do wniosku (druk do pobrania poniżej).
  Załącznik wypełnia podmiot powierzający pracę, czyli pracodawca. Formularz powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z wpisem w KRS.
  W przypadku osób prowadzących jednosobową działalność gospodarczą wymagany jest podpis właściciela firmy. Z kolei w przypadku spółek cywilnych wymagane są podpisy wszystkich jej uczestników, chyba że umowa spółki (do wglądu) stanowi inaczej.
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 • 4 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 440,00 zł na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o zezwolenie!
 • Informacja Starosty.

  Do wniosku należy dołączyć oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy. Informacja nie może być wydana później niż 180 dni przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeśli jest wymagana. Natomiast jeśli jesteś osobą zwolnioną z przedstawienia informacji starosty dołącz dokumenty potwierdzające ten fakt.
  Zawody zwolnione z konieczności przedstawienia informacji starosty na terenie województwa lubuskiego

  Pamiętaj, że warunki określone w informacji starosty muszą być zgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do wniosku. 
 • Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np. zaświadczenie o zameldowaniu (ważne na dzień wydania decyzji), akt notarialny (jeśli jesteś właścicielem nieruchomości), umowa najmu lokalu, oświadczenie właściciela lokalu (druk do pobrania poniżej).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.: potwierdzenie zgłoszenia ZUS, prywatna polisa ubezpieczeniowa od pokrycia kosztów leczenia.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie regularnego i stabilnego źródła utrzymania na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny.
  Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt czasowy ze względu na pracę musi posiadać wystarczające środki na utrzymanie siebie i ewentualnie osób pozostających na jego utrzymaniu. Aktualnie minimalny dochód na osobę samotnie gospodarującą to kwota powyżej 776 zł netto, a na osobę w pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym to kwota powyżej 600 zł netto na każdego członka rodziny.
 • Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej (druk do pobrania poniżej).
 • Jeśli pracujesz w zawodzie regulowanym dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji (prawo wykonywania zawodu, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji).


Jeśli jesteś kierowcą samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony i przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 185 dni na podstawie zezwolenia na pobyt, jesteś zobowiązany do wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie.

 • Zaświadczenia od pracodawcy o długości przepracowanego czasu u pracodawcy użytkownika ze wskazaniem daty upływu 18 miesięcy zatrudnienia u tego pracodawcy (w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy).
 • Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada - dokumenty potwierdzające, że przez podmiot powierzający pracę, spełnia odpowiednie warunki - patrz karta informacyjna dotycząca - zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Do wniosku możesz dołączyć również oświadczenie dotyczące adresu na karcie pobytu (druk do pobrania poniżej) oraz potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty za wydanie karty pobytu w kwocie 50,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj by w tytule przelewu wpisac imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wydanie karty pobytu.

  W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Co musisz wiedzieć!

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę. 
Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na jego podstawie. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub nowego wniosku o pobyt czasowy i pracę, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, a których brak skutkuje zwrotem wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania, to nie pobierzemy od Ciebie odcisków palców i nie dostaniesz stempla do paszportu. Na wizycie otrzymasz postanowienie o zwrocie wniosku lub zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1080
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.pdf 514.38KB zobacz
pdf 2022-02-08 załącznik nr 1 do wniosku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1360
załącznik nr 1 do wniosku.pdf 2.61MB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o działalności gospodarczej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
oświadczenie o działalności gospodarczej.pdf 206.58KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz
pdf 2022-02-08 zgoda właściciela lokalu na zamieszkanie cudzoziemca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 697
zgoda właściciela lokalu na zamieszkanie cudzoziemca.pdf 78.89KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 830
oświadczenie o adresie do karty pobytu.pdf 99.37KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-02-07 09:02
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2022-06-29 13:17
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2022-06-29 13:16
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-06-29 13:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry